Vzdelávanie tanečných pedagógov

Vzdelávaniu tanečných pedagógov sa venujeme viac ako desať rokov. Zorganizovali sme desiatky vzdelávacích (aj akreditovaných) programov, ktorých cieľom bol inovatívny rozvoj odborných kompetencií tanečných pedagógov najmä v oblasti tvorivej výučby. Aby si tanečný pedagóg/pedagogička udržiavali tvorivý prístup k vyučovaniu, potrebuje nové podnety a motivácie a musí sa kontinuálne oboznamovať s tvorivými nástrojmi a postupmi. Okrem stimulácie tvorivosti učiteľov je naším cieľom aj rozvinutie odbornej diskusie o problematike tvorivého vyučovania a spôsoboch ako riešiť nové výzvy, ktoré zmeny v spoločnosti prinášajú.

Vo vzdelávacích programoch, ktoré ponúkame, sa opierame o metódu dynamického pohybu vychádzajúcu zo somatického prístupu k pohybu, ktorý chápe telo ako živý a reagujúci organizmus schopný sebauvedomenia.

Princípy metódy dynamického pohybu

Prepojenosť tela, mysle a emócií
Dnešná veda uznáva neoddeliteľné prepojenie tela, mysle a emócií. Každý z týchto aspektov nášho ja odráža to, čo sa deje v ostatných dvoch. Naše telo vyjadruje – doslova stelesňuje – naše myšlienky a emócie. Pohyb je tak prostriedkom komunikácie nášho ja so svetom okolo. Keď rozvíjame porozumenie svojho pohybu, učíme sa zároveň porozumieť svojmu mysleniu a svojim emóciám.

Funkčnosť (funkčné vzorce)
Pohyb nášho tela je organizovaný vo funkčných vzorcoch, a podobne je to aj s myšlienkami a emóciami. Sme zdraví a dynamickí vtedy, keď tieto vzorce plynú funkčne. Naše telo funguje podľa fyzikálnych zákonov a fyziologických zákonitostí, ktoré prejavujú obdivuhodnú inteligenciu tela. Naše telo je schopné sa organizovať v pohybe bez toho, aby sme ho museli detailne kontrolovať. V skutočnosti je prílišná kontrola kontraproduktívna. Pohybové učenie preto smerujeme k spoznávaniu inteligencie tela a k jej prejaveniu sa cez citlivé vnímanie a uvedomenie. Začíname porozumením stavby a fungovania rôznych funkčných systémov tela, aby sme dokázali využívať ich rôznorodú kvalitu. Spoznávanie funkčného pohybu tela je tak nevyhnutným základom výučby tanca.

Plynutie (dynamické vzorce)
Pohyb je zo svojej podstaty dynamický tok prejavujúci plynutie neviditeľnej energie. Plynutie (flow) prináša zmeny. Zmeny sa v organickej prírode odohrávajú vo vzorcoch, ktoré sú dynamickým prejavom života. Zmena intenzity, pauza, opakovanie – porozumenie plynutia rôznych kvalít rytmov nášho pohybu tela znamená porozumenie pohybu.

Kreativita
Štúdium pohybu a tanca je skvelým spôsobom ako sa učiť byť kreatívny/kreatívna každý deň, pri každom pohybe. Objavovanie nových možností svojho tela a spôsobov hýbania a expresivity je zdrojom radosti a pocitu naplnenia a porozumenia.

Bunka – individualita
Vychádzame z predpokladu, že každý človek je psychofyzický originál. Porozumenie individuality je predpokladom porozumenia jedinečnosti a v rámcoch univerzálnosti. Rešpektovanie a poznávanie individuálneho prejavu prepojeného tela-mysle-emócií považujeme za primárny cieľ pohybového a tanečného vzdelávania.

Organizmus – komunita
Bunka je súčasťou organizmu a individualita je súčasťou komunity. Dobre fungujúca bunka je základom funkčného organizmu. Funkčný organizmus dáva životu bunky zmysel v perspektíve, ktorá ju presahuje. Vyladená komunikácia, rešpekt a spolupráca prinášajú zdravie a pohodu bunke, aj celému organizmu. Na rovnakom princípe funguje aj vzťah človeka a spoločnosti. Zdieľame Labanovu myšlienku prepojenia mikrokozmu a makrokozmu – prepojenia človeka, prírody a spoločnosti.

Odborné články

Najnovšie články:

Textová časť choreografického výskum 1:

Marta Poláková: Expresivita pohybu cez Labanovu Effort Theory 1

Textová časť choreografického výskumu 2:

Marta Poláková: Expresivita pohybu cez Labanova Effort Theory 2

Ostatné články:

Publikácie

Marta Poláková: Rudolf Laban - Vizionár tanca a teoretik pohybu

Vydavateľstvo Reserva vydalo publikáciu Marty Polákovej: Rudolf Laban - vizionár tanca a teoretik pohybu, ktorá prináša ucelený pohľad na život a dielo jedného z najvýznamnejších predstaviteľov tanca 20. storočia - Rudolfa Labana.

Kreatívny tanec + DVD

Marta Poláková a Markéta Pucová napísali knihu, ktorá prináša tanečným pedagógom prehľadnú metodiku výučby kreatívneho tanca. Momentálne je vypredaná a plánujeme jej dotisk. K dispozcii je v kníhkupectvách artforum a martinus.

Marta Poláková: Dynamické telo - súčasný prístup k pohybu 1. časť

Marta Poláková v tejto publikácii nazerá novátorským spôsobom na ľudské telo a možnosti jeho využitia v pohybe. Autorka predstavuje ľudské telo a jeho pohybový prejav ako hlavný prostriedok umeleckej výpovedi tanečníkov, performerov či všeobecne povedané umelcov, ktorých snahou je sprostredkovať umelecký zážitok cez pohyb. Vychádza z predpokladu, že pre vytvorenie kvalitnej a pre diváka zrozumiteľnej pohybovej expresivity, je citlivé a uvedomelé telo schopné využívať rozmanité výrazové prostriedky. Preto autorka zdôrazňuje nutnosť integrácie tela a mysli do jedného prepojeného celku, kde myseľ reprezentuje nástroj hlbšieho a účinnejšieho rozvoje telesného poznania.

Marta Poláková: Dynamické telo - súčasný prístup k pohybu 2. časť

Táto publikácia nadväzuje na 1. diel a sú v nej poznatky rozpracovane so zameraním na jednotlivé časti ľudského tela. Autorka sa popisuje ich anatomickou štruktúru, fyziológiou, možnosťami pohybu s následnou špecifikácii pre tanečnú prax. Kniha obsahuje veľké množstvo praktických príkladov a návodov, ako je možné s danou témou pracovať.

Marta Poláková: Sloboda objavovať tanec

Táto publikácia je venovaná rozvíjaniu tvorivosti prostredníctvom tanečnej improvizácie. Jedná sa o prvú a veľmi žiadanú knihu tohto druhu na Slovensku. Schopnosť improvizovať je jednou z kľúčových schopností tanečného umelca v 21. storočí. Ambíciou tejto publikácie je vniesť viacej svetla do tejto oblasti tanečného umenia.

Linky na zaujímavé stránky

Návrat hore