Čo je kreatívny tanec?

Kreatívny tanec je umelecké vyjadrenie a je to tiež metóda tvorivého vyučovania. Cez kreatívny tanec deti rozvíjajú schopnosť vyjadriť tancom vlastnú individualitu – vlastné nápady a vnútorné prežívanie a učia sa komunikovať s ostatnými deťmi. Ako kreatívne umelecké vyjadrenie formuje estetické cítenie dieťaťa a súčasne zdravým spôsobom rozvíja jeho telesný a pohybový potenciál. Ako efektívna metóda tvorivého vyučovania patrí k hlavným témam problematiky kontinuálnej inovácie vyučovacích metód tanečného vzdelávania na Slovensku. Kreatívny tanec je tiež vyučovacím predmetom v rámci osnov tanečného odboru ZUŠ, ktorý učí deti cez tvorbu vlastného pohybu učia porozumieť a osvojiť si elementy tanca.

Prečo podporujeme kreatívny tanec v tanečnom vzdelávaní?

Vzdelávanie v tanečnom umení je zodpovedná práca, ktorá si vyžaduje odborne vzdelaných a tvorivých pedagógov. Veríme, že taneční pedagógovia majú istým spôsobom vyššiu mieru zodpovednosti voči svojim žiakom ako pedagógovia iných umeleckých odborov, pretože pracujú s nástrojom – telom – ktorý je sídlom celoživotného prežívania, ktorý sa nedá po tanečnej hodine odložiť ako iný umelecký nástroj. Telo človeka je sídlom pamäti jeho životného príbehu.

Kreatívny tanec na Slovensku

Celoštátnu prehliadku scénického tanca „Umenie v tanci“ organizuje Art Studio Z v Žiline v spolupráci s Labanovým ateliérom Bratislava. Každoročne do lektorského tímu zasadne Marta Poláková ako jej predseda lektorského tímu a Mirka Stašková ako člen.   

Naša publikácia o kreatívnom tanci

Marta Poláková, Markéta Pucová: Kreatívny tanec pre deti a mládež s DVD

Naša publikácia je prvou vzdelávacou príručkou v slovenčine, ktorá prináša tanečným pedagógom prehľadnú metodiku výučby kreatívneho tanca. Obsahuje teoretické poznatky i praktické tipy na tvorivý prístup k výučbe umeleckej tanečnej výchovy detí a mládeže, predovšetkým predmetu Kreatívny tanec na ZUŠ. Prílohou knihy je DVD Tanečné etudy s video ukážkami kreatívnych úloh.

Knihu si môžete objednať v týchto kníhkupectvách:

Pre Slovensko: www.artforum.sk – www.martinus.sk – www.pantarhei.sk

Pre Česko: www.martinus.cz

Vydalo občianske združenie Byť v pohybe / B in Motion
© 2016, Bratislava
Projekt podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.

Kreatívny tanec pre deti a mládež
Príručka pre pedagógov umeleckej tanečnej výchovy s DVD
Počet strán 222 + DVD

Vydavateľ © o. z. Byť v pohybe / B in Motion
Bratislava 2016
Autorky textu © Marta Poláková, Markéta Pucová
Autorka perokresieb © Markéta Pucová
Autorky DVD © Anna Hurajtová, Renáta Gálová
Autori fotografií © Ivana Tomková, David Trčka
Grafický dizajn a layout © Zuzana Chmelová
Tlač: Polygrafické centrum, s.r.o.

Marta Poláková, Markéta Pucová: Kreatívny tanec pre deti a mládež. Bratislava, o. z. Byť v pohybe / B in Motion, 2016. 222 s. ISBN 978–80–971177–1–9

“Publikácia Kreatívny tanec pre deti a mládež je príručkou pre pedagógov umeleckej tanečnej výchovy. Jej prílohou je metodické DVD Tanečné etudy s video ukážkami kreatívnych úloh od autoriek Anny Hurajtovej a Renáty Gálovej. Ide nesporne o prvú publikáciu, spracovávajúcu problematiku kreatívneho tanca v prostredí základných umeleckých škôl s podrobnými teoretickými poznatkami a praktickými metodickými radami. Autorky rozdelili publikáciu na tri časti: Význam kreatívneho tanca v umeleckom tanečnom vzdelávaní, Štyri elementy tanca: telo, priestor, čas a sila (dynamika) a Ďalšie súvislosti tvorivého prístupu k tancu. Toto rozdelenie je logické a čitateľovi vnáša poriadok do problematiky. Čitateľnosť a prehľadnosť publikácie znásobuje aj jej úvodná časť, v ktorej autorky ponúkajú okrem iného aj Slovník pojmov a návod Ako pracovať s touto knihou. V prvej časti publikácie autorky ponúkajú teoretické a metodické východiská ako úvod do problematiky kreatívneho učenia v tanečnej praxi, čím umožňujú čitateľovi lepšie porozumenie praktických príkladov, uvedených v jej ďalších častiach. Druhá časť publikácie následne ponúka praktické príklady tanečných  kreatívnych úloh a etúd, tematicky rozdelených do štyroch častí so zameraním na telo, priestor, čas a silu (dynamiku). Uvedené štyri časti vychádzajú zo základných elementov pohybu podľa významného tanečného teoretika Rudolfa Labana. Labanove koncepcie sú východiskom a didaktickým základom celej publikácie. V tretej časti sa autorky venujú témam, ktoré sú s kreatívnym tancom úzko spojené a ktoré môžu tanečným pedagógom napomôcť k rozmanitosti  prístupov a rozvoju ich vlastnej tvorivosti. V rámci tretej časti publikácie autorky ponúkajú deväť pracovných listov. Ich cieľom je rozvíjať vlastnú skúsenosť tanečného pedagóga cez citlivé zmyslové vnímanie, v ktorého centre stojí vnímanie tela a jeho pohybu. Publikácia Marty Polákovej a Markéty Pucovej ponúka množstvo cenného metodického materiálu, ktoré môže poslúžiť čitateľovi (tanečnému pedagógovi) k rozvoju vlastnej kreativity a tým aj k záujmu o nové prístupy vo výučbe. Kreatívny tanec je povinným vyučovacím predmetom v tanečných odboroch základných umeleckých škôl, pričom štátny vzdelávací program umožňuje, nahradiť ho za predmet základy džezového tanca a to predovšetkým v tých ZUŠ, ktoré nedisponujú kvalifikovaným pedagógom pre vyučovanie kreatívneho tanca. Publikácia Kreatívny tanec pre deti a mládež ponúka pedagógom priamy návod vyučovania v podmienkach ZUŠ s podrobným opisom etúd a hier. Je  teda nádej, že sa kreatívny tanec bude aj vďaka tejto publikácii vyučovať na ZUŠ čoraz viac a to aj považujem za najväčší odborný prínos tohto materiálu.”

Mgr. art. Eva Ohraďanová, ArtD.
riaditeľka Súkromnej ZUŠ Liptovský Hrádok a Súkromného tanečného konzervatória Liptovský Hrádok

FB skupina

Záujemci o tému kreatívneho tanca spolu zdieľajú nápady, inšpirácie a informácie vo FB skupine Kreatívny tanec.

Chcem sa stať členom/členkou skupiny Kreatívny tanec

Návrat hore