LAB team

Marta Poláková

choreografka, pedagogička, certifikovaná pohybová analytička, iniciátorka a hlavná koordinátorka L.A.B.

Marta Poláková

choreografka, pedagogička, certifikovaná pohybová analytička, iniciátorka a hlavná koordinátorka L.A.B.

Vzdelanie:
Absolventka Hudobnej a tanečnej fakulty VŠMU.
2011 umelecko-pedagogický titul docent
2007 – 08 ročný certifikačný program na Laban/Bartenieff Institute of Movement Studies v New Yorku ukončený titulom Laban Movement Analyst (CMA),
2007 Fulbrightovo štipendium na výskum,
2004 postgraduálny titul Artis Doctor (Art.D) na Vysokej škole múzických umení v Bratislave (doktorandská práca: Využitie obraznosti pre zlepšenie postavenia tela tanečníka).

Choreografická tvorba:
Na slovenskej scéne súčasného tanca pôsobí ako nezávislá choreografka od začiatku deväťdesiatych rokov. Založila viacero zoskupení (a dato 1990 – 99, Dajv 2003 – 2007) a iniciovala vznik Labanovho ateliéru Bratislava – platformy pre tanec a pohyb (2008). Spolupracovala s rôznymi divadlami, zoskupeniami a umelcami (Komorné divadlo Martin, Divadlo J. Palárika v Trnave, Divadlo Štúdio tanca v Banskej Bystrici, Hubris Company, Cie Willi Dorner vo Viedni). Jej choreografický štýl sa vyznačuje ustavičným hľadaním nových odtieňov výrazovosti tela.  Poslednú tvorbu (Hladká hrana, 2009, Horúčava, 2012, SOLO – Endings/Beginnings, 2013) výrazne ovplyvnilo štúdium Labanovej analýzy pohybu, ako aj spolupráca s mladým režisérom a performerom Tomášom Procházkom (Pocitové rozUmenie, 2015, Tanečná lekcia, 2016, pODPORa, 2017). Jej tvorba je pravidelne uvádzaná na domácich a zahraničných festivaloch a kultúrnych podujatiach (Rakúsko, Írsko, Veľká Británia, Dánsko, Francúzsko, Maďarsko, Taliansko, Česká republika).

Pedagogická činnosť:
Od roku 1994 vyučuje na Katedre tanečnej tvorby Vysokej školy múzických umení v Bratislave. V roku 2007 iniciovala vzdelávací projekt LAB1 – prvú letnú tanečnú školu pre študentov tanca a profesionálnych tanečníkov, ktorá ponúka progresívne metódy výučby tanca. Táto aktivita sa ďalej rozvinula do projektu Labanov ateliér Bratislava – platforma pre výskum pohybu, ktorá ponúka od roku 2011 akreditované programy kontinuálneho vzdelávania tanečných pedagógov. Viedla master classes na New York State University Geneseo, USA (2009), Vysokej škole divadelnej I. Solskiego v Krakowe (2012) a    Divadelnej akadémii v Šanghaji (2014).

Publikačná činnosť:
Pravidelne publikuje od roku 2002. Je členkou redakčnej rady časopisu Tanec.
Vydala štyri odborné publikácie: Sloboda objavovať tanec (Divadelný ústav, 2011), Dynamické telo – súčasný prístup k pohybu, 1. časť (HTF VŠMU Bratislava, 2013), Dynamické telo – súčasný prístup k pohybu, 2. časť (HTF VŠMU Bratislava, 2013), Kreatívny tanec pre deti a mládež – spolu s Markétou Pucovou (Labanov ateliér Bratislava, 2016).

Markéta Pucová

tanečnica, pedagogička, choreografka a improvizátorka, spoluzakladateľka L.A.B.

Markéta Pucová

tanečnica, pedagogička, choreografka a improvizátorka, spoluzakladateľka L.A.B.

Markéta je absolventkou Katedry tanečnej tvorby HTF VŠMU. Počas štúdia získala stáž na Dartington College of Arts v Anglicku (2007) a na pražskej HAMU (2005). V priebehu štúdia na VŠMU organizovala aktivity projektu Ateliér pohybu Dvorana – experimentálny priestor pre tanečnú tvorbu a vzdelávanie. Od ukončenia VŠMU pôsobí v Prahe ako pedagogička súčasného tanca, venuje sa tvorivej detskej tanečnej pedagogike (vyučuje v detskom štúdiu Studio Alty a na ZUŠ, vedie dielne pre deti a mládež na festivaloch scénického tanca). Založila improvizačnú skupinu /na:u/, s ktorou sa intenzívne venuje improvizácii ako umeleckej forme. Je členkov organizačného tímu Labanovho Ateliéru Bratislava od jeho založenia a zameriava sa predovšetkým na organizáciu Letnej tanečnej školy – Ateliéru súčasného tanca a Coaching projektu. Viac informácií na: www.marketa-v.cz

Miroslava Stašková

tanečnica, performerka, pedagogička a choreografka, členka tímu L.A.B.

Miroslava Stašková

performerka, pedagogička a choreografka, členka tímu L.A.B.

Mirka je absolventkou odboru Pedagogika moderného tanca a Tanečné umenie na HTF VŠMU a odboru Ekonomika a manažment na Univerzite Tomáša Baťu v Zlíne. V roku 2012 obhájila doktorandskú prácu “Rozvoj kvality pohybu v jazzovom tanci” na Katedre tanečnej tvorby HTF VŠMU, kde v súčasnosti pôsobí ako odborný asistent. Na Súkromnom konzervatóriu v Nitre vyučuje predmet Moderný tanec, Javiskový pohyb a Koncertnú a scénickú prax.

V minulosti pedagogicky pôsobila na Tanečnom konzervatóriu E. Jaczovej v Bratislave a na Súkromnom tanečnom konzervatóriu D. Nebylu v Trnave.  Asistovala kanadskému choreografovi André Laprisovi pri naštudovaní detských scén v balete “Luskáčik” (SND, premiéra v 2008). Choreograficky a interpretačne spolupracovala s Prešporským divadlom (predstavenie “Tretia farba Evy”) a s divadlom Malá Scéna STU (predstavenie “Spoveď”). V divadle H. Ch. Andersena v poľskom Lubline vytvorila choreografie pre predstavenie “Trzy świnki czyli LOS TRES VAGABUNDOS” a “Tymoteusz wśród ptaków”.

Ako performerka v súčasnosti spolupracuje s o.z. Dragúni, v rámci ich platformy FolkLab, v predstavení “Rozumu zbavení”, úzko spolupracuje s o.z. MimoOS (predstavenie “.DOTyk”, “TETSU”, vzdelávací projekt TELOHRA). Bola súčasťou site-specific projektu “Veľký nádych” (Asociácia Bratislava v pohybe) uvedený v rámci festivalu Bratislava v pohybe a festivalu Biela noc. 

V LAB tíme pôsobí od roku 2008.

Naša vízia

Pohyb je základom našej existencie. Prostredníctvom pohybu spoznávame, komunikujeme a dokážeme liečiť. Telo je brána našej skúsenosti a poznávania. Každá naša činnosť je v skutočnosti pohyb.

Predstava oddeleného fungovania tela a mysle človeka je dnes už prekonaná. Cítime, že sú prepojené a navzájom sa ovplyvňujú – a potrebujú. Pohyb sa deje rovnako v mysli, ako v tele a prostredníctvom tela. Digitálna revolúcia, ktorou dnes prechádzame, je prejavom neuveriteľného pohybu v mysliach. Avšak zabudnúť na pohyb tela by bolo pre človeka mimoriadne deštruktívne, pretože vedecké štúdie dokazujú, že mozog nevyhnutne potrebuje k svojmu rozvoju a zdravému fungovaniu pohyb tela.

Pohyb je významným prostriedkom integrácie tela a mysle, ktorý vedie k zbavovaniu sa limitujúcich blokov rovnako na úrovni tela ako aj úrovni mysle, a otvára slobodný priestor pre dovtedy nepoznané (a nevyužité) sebavyjadrenie. Či už ide o profesionálny umelecký výkon, pohybové vzdelávanie alebo terapeutický proces, umožňuje rozvoj poznania cez skúsenosť.

Cieľom LAB je upriamovať pozornosť na význam pohybu ako nevyhnutnej súčasti komunikácie človeka so sebou samým a so svetom okolo. Aktívne vytvárame priestor pre podporu tvorivého rozvoja a individuálnej výpovede, ktoré sú založené na chápaní súvislostí a vzťahov, nielen na kopírovaní zaužívaných modelov, ktoré dnes už často nedokážu reagovať na aktuálne potreby. Aktivity LAB sú inšpirované myšlienkami Rudolfa Labana a využívajú poznanie, ktoré poskytujú jeho pohybové teórie.

Prečo Rudolf Laban?

Najvýznamnejšieho teoretika pohybu 20. storočia, ale aj choreografa  pedagóga Rudolfa Labana (rodáka z Bratislavy), možno považovať za tanečníka, ktorý zásadným spôsobom zmenil naše chápanie pohybu. Jeho pohybové teórie a koncepty sa stali základom pre súčasný výskum pohybu, ktorý využíva Labanovu analýzu pohybu – ako nástroj pozorovania a opísania pohybu v jeho premenlivej komplexnosti.

Laban je pre nás inšpiratívny nielen významným posunom profesionálneho tanca, ale aj svojím záujmom o tanec ako kreatívnu činnosť pre všetkých ľudí bez rozdielu veku. Laban hlboko veril v schopnosť tanca re-kreovať vitálne sily človeka, ktorá vyviera z uvoľnenia tvorivého potenciálu cez telesnú skúsenosť a zážitok prepojenia tela, mysle (imaginácie) a emócií (pocitu). Laban bol nielen propagátorom myšlienky tanca pre všetkých – každý človek môže zažiť skúsenosť vnútornej integrity stimulovanej tancom, ktorá napĺňa a doslova lieči – ale aj myšlienky, že tanec je prostriedkom harmonickej komunikácie jednotlivca s ostatnými ľuďmi. Zdieľame Labanovo presvedčenie, že pochopenie seba samého, môže viesť k lepšiemu pochopeniu ostatných ľudí a prispievať k formovaniu lepších medziľudských vzťahov, a tak harmonizovať celú spoločnosť.

Prečo Labanova analýza pohybu?

Laban položil základ systému, prostredníctvom ktorého je možné pohyb ľudského tela pozorovať, analyzovať a zaznamenať. Pohyb sa tak  stáva uchopiteľným podobne ako hudba, architektúra, či verbálny jazyk a literatúra. Nástrojom pre toto zachytenie „prchavosti“ pohybu je Labanova analýza pohybu, ktorá je dnes akreditovanou analytickou metódou, a ktorej aplikácia má vo svete široké uplatnenie (pedagogika tanca, choreografia, tanečná pohybová terapia, fyzioterapia, šport, fitnes, joga, kulturológia, antropológia, animácia a pod.)

European Laban Platform

Projekt European Laban Platform (ELP) je zameraný na rozvíjanie odkazu Rudolfa Labana v európskom kontexte, a to vďaka Európskemu grantu GRUNDTVIG “Učiace sa partnerstvá”.

Oficiálna stránka projektuhttps://elpnetwork.wordpress.com/

Cielom ELP je vytvorenie európskej siete organizácií a jednotlivcov, ktorí rozvíjajú odkaz Rudolfa Labana vo svojej činnosti (najma v súčasnom tanečnom umení, vzdelávaní, tvorbe a terapii) a vytvorenie otvorenej platformy pre výmenu skúseností, mobilit a podporu pri organizovaní seminárov, konferencií a predstavení.

ELP iniciovali tri partnerské organizácie: Format ZERO (Poľsko) – hlavný koordinátor projektu, L.A.B. (Slovensko) a Ex Nunc (Holandsko).

Aktivity ELP v Bratislave 2014:

European Laban Platform v Bratislave
24-28 Apríl 2014, Bratislava
V rámci stretnutia partnerov ELP sa uskutoční 26. 4. 2014 jednodňový workshop s holandskou pedagogičkou a choreografkou Joan van der Mast – Technika & kreativita – využitie základných princípov pohybu
Workshop je určený predovšetkým naším absolventom a frekventantom vzdelávacieho programu Kreatívny tanec pre učiteľov ZUŠ, ale samozrejme aj iným záujemcom.
Workshop je vďaka finančnej podpore Európskeho grantu GRUNDTVIG “Učiace sa partnerstvá” zadarmo.

Aktivity European Laban Platform 2012 – 2013:

Vdaka grantu Grundtvig sme ponúkli odbornej aj laickej verejnosti simuntánne tlmočené prednášky v rámci Labanfestu 2012 – Medzinárodej konferencie: Laban v Bratislave: Expresivita pohybu = základ komunikácie (23. – 25. novembra 2012). Súčasťou programu bola prezentácia projektu European Laban Platform, jeho ciele a informácia o možnostiach podpory projektov z fondov Grundtvig.

Osahom konferencie boli ďalej prezentácie, praktické workshopy a panelové diskusie. Zúčastnili sa členovia L.A.B.u, 5 hostí z partnerských organizácií, 8 prednášajúcich (odborníkov a lektorov z Európy a USA) a viac ako 60 účastníkov zo Slovenska, ČR, Talianska, Slovinska, Švajčiarska, Holandska a Poľska. Vydali sme publikáciu – sborník prednášok konferencie, ISBN: 978-80-9711-0-2. Súčasťou konferencie bola aj premiéra Tanečného divadla „Horúčava“ dňa 26. novembra 2012.

V marci 2013 sme s finančnou podporou grantu Grundtvig realizovali dabing a preklad do anglického jazyka vizuálno-textovej publikácie (publikácia a DVD) projektu Hybaj, pán Laban, ktorá je výsledkom nášho pilotného výskumného projektu zameraného na anylýzu vybraných slovenských ľudových tancov pomocou Labanovy analýzy pohybu. Preklad DVD a publikácie sme realizovali s finančnou podporou našich partnerov. Zámerom prekladu tejto publikácie bola možňosť prezentovať projekt na medzinárodnej konferencii v Poľskom Koszęcine, a pripraviť workshop na túto tému pre poľských tanečníkov. Téma nášho výskumu oslovila partnery z Poľska a Holandska a nášli sme vďaka tomuto projektu ďalšú tému pre spoločnú výmenu skúseností a nasmerovanie možnej budúcej spolupráce.

V termíne 29. apríl – 5. máj 2013 sme sa zúčastnili na mobilite v Poľskom Koszęcine, ktorú zorganizoval poľský partner Format Zero. Obsahom mobility bola medzinárodná konferencia 3.-5. mája 2013 “Going beyond Borders” prinášajúc príspevky na tému ako náš kultúrny background ovplyvňuje našu súčasnú umeleckú tvorbu a prezentácia projektu European Laban platform v Poľsku.

Program konferencie si prečítajte tu

Ďalej boli súčasťou mobilít dva 5-dňové workshopy: prvý workshop bol určený pre členov a spolupracovníkov partnerských organizácií (počet účastníkov cca 15) zameraný na sdielanie a výmenu metodických a umeleckých postupov, s ktorými majú partneri praktické skúsenosti a na spoločné diskuzie a formulovanie a upresnenie konkrétných cielov rozvíjania nášho partnerstva. Druhý workshop bol zameraný na analýzu ľudových tancov Slovenska a Poľska predovšetkým pre tanečníkov poľského Śląsk Ensemble, ale aj ďalších záujemcov (tanečníkov a choreografov ľudového tanca), predovšetkým z Poľska. Tento workshop viedli slovenskí lektori Zuzana V. Očenášová a Stanislav Marišler, iniciátori výskumného projektu Hybaj, pán Laban.

Archív Akcií

Labanov Ateliér Bratislava začal svoje aktivity organizovať v roku 2007 v podobe prvej letnej tanečnej školy, aj keď oficiálne ako platforma pre pohyb a tanec vznikol v roku 2008. Za svoju 13 ročnú históriu podporoval rôznorodé vzdelávacie a umelecké aktivity šíriace povedomie o prístupoch ku komplexnému pohybu.

Akreditované vzdelávanie pre pedagógov tanca

Programy akreditovaného vzdelávania vznikli z potreby rozvíjať kreatívny typ výučby tak, ako ho prezentuje Štátny vzdelávací program vypracovaný pre základné umelecké školstvo Slovenskej republiky. Programy ponúkali tanečným pedagógom v praxi aktuálne praktické a teoretické poznatky využiteľné v predmetu kreatívny tanec, pri výučbe techník moderného/súčasného tanca alebo pri vlastnej choreografickej tvorbe. Počas 8 rokov sme vyškolili 150 tanečných pedagógov.

Programy:

 • 2011 – 2016 Kreatívny tanec pre učiteľov základných umeleckých škôl (Bratislava, Košice, Prievidza, Liptovský Mikuláš, Bratislava)
  • lektori: Marta Poláková, Markéta Pucová
 • 2016 – 2019 Kreatívny prístup k výučbe moderného/súčasného tanca (Bratislava, Bratislava, Prievidza)
  • lektori: Marta Poláková, Joan van der Mast, Miroslava Stašková
 • 2017 – 2019 Využitie Labanových priestorových konceptov v tanečnej technike a choreografii (Bratislava, Prievidza)
  • lektori: Marta Poláková, Markéta Pucová, Lukáš Bobalík
LabanFest konferencie

Labanov Ateliér Bratislava usporiadal dve veľké medzinárodné konferencie.

Prvý medzinárodný festival sa uskutočnil v roku 2009 pri príležitosti 130. výročia narodenia Rudolfa Labana v Bratislave pod názvom Laban opäť v Bratislave – Aplikácie výskumu pohybu v tanci, divadle a tanečno-pohybovej terapii. Hlavným cieľom konferencie bolo uviesť Labanove pohybové teórie a princípy do povedomia komunity ľudí profesionálne pracujúcich s pohybom v oblastiach performančných umení a tanečnej a pohybovej terapie.

Odborné prednášky predniesli a praktické workshopy realizovali: Antja Kennedy (USA/Nemecko), Marta Poláková (SK), Kedzie Penfield (Veľká Británia), Stine Marcinkowski (Veľká Británia), Susan Boon Scarth (Veľká Británia), Simone Hoever (Nemecko), Janet Kaylo (USA/Kanada), Anna Sedlačková (SK), Zuzana Vasičáková Očenášová (SK), Eva Blažíčková (ČR), Jiří Lőssl (ČR).

V rámci festivalu sa uskutočnila premiéra tanečného divadla Hladká Hrana v choreografii Marty Polákovej.

Druhá medzinárodná konferencia sa uskutočnila v roku 2012 konferencia a niesla názov Laban v Bratislave: Expresivita pohybu = základ komunikácie. Zúčastnil sa jej ako hlavný hosť Warren Lamb, priamy žiak Rudolfa Labana. Prednášky, prezentácie ako aj praktické workshopy sa uskutočnili vďaka významným odborníkom na pohybový výskum z celého sveta:

Ana Sanchez-Colberg, choreografka a publicistka (Portoriko/Grécko), Anneliese Monika Koch, choreografka a režisérka (Rakúsko/Veľká Británia), Janet Kaylo, tanečná terapeutka a publicistka (Kanada/USA), Radana Syrovátková, tanečno-pohybová terapeutka (Česká republika), Jiří Lossl, tanečný pedagóg a choreograf (Česká republika), Maja Hriešik, tanečná kritička, publicistka, režisérka (SK), Zuzana Vasičáková Očenášová, tanečno-pohybová terapeutka, publicistka (SK).

V rámci festivalu sa uskutočnila premiéra tanečného divadla Horúčava v choreografii Marty Polákovej.

Letné školy a tanečné workshopy

Letné tanečné školy LAB1 boli prvou aktivitou Labanova Ateliéru Bratislava zamerané predovšetkým na najmladšiu generáciu tanečníkov, študentov tanca. Cieľom bolo ponúknuť alternatívu k terajšiemu obsahu vzdelávania na školách a pomôcť tak študentom uplatniť sa na súčasnom tanečnom trhu. Letné školy prebiehali v Bratislave v spolupráci s Staromestkým centrum kultúry a vzdelávania a so Slovenským ľudovým umeleckým kolektívom, ktorí poskytli svoje priestory k uskutočnení programov. Medzi lektormi sa objavili títo tanečníci, pedagógovia a choreografi:

 • Mahulena Křenková (klasiký tanec),
 • Milan Kozánek (súčasný tanec),
 • Juraj Korec (repertoár),
 • Peter Šavel (súčasný tanec, Improvizácie, kompozičný ateliér),
 • Marta Poláková (improvizácia, kompozičný ateliér),
 • Martina Lacová (klasický tanec),
 • Zuzana Burianová (súčasný tanec),
 • Stanislav Dobák (repertoár),
 • Markéta Pucová (improvizácie),
 • Stine Marcinkowski (kompozičný ateliér),
 • Eva Lacková (klasický tanec),
 • Balazs Busa (súčasný tanec),
 • Zdenka Brungot Svíteková (súčasný tanec),
 • Anneliese Monika Koch (coaching: Moj tanec – moja motivácia),
 • Zuzana Vasičáková Očenášová (pohybový profil: Kde som ja?),
 • Rasmus Ölme (súčasný tanec a tvorivý/kompozičný ateliér),
 • Martin Kilvády (súčasný tanec, kompozícia),
 • Peter Krč (bojové umenie),
 • Lívia Balážová a Zebastián Méndez Marín (súčasný tanec a partnerský tanec)

Tanečné leto bol formát letnej tanečnej školy pre deti od 6 – 10 rokov v podobe denného tábora a prebiehal v rokoch 2010 – 2012. Lektorkami boli Marta Poláková, Anna Hurajtová a Markéta Pucová.

Coaching projekty LAB vznikli ako potreba zintenzívniť letné vzdelávanie a ponúknuť skúsenejším účastníkom zážitok z tvorivého procesu, ktorý vedie k verejnej prezentácii výsledku coaching projektu. V roku 2009 viedli projekt Sara Pearson a Patrik Widrig z Pearson Widrig Dance Theatre, USA a vytvorili spoločne s účastníkmi site-specific predstavenie v priestoroch Medickej záhrady The Curious Invasion. V roku 2010 viedli projekt pod názvom Dialógy tela a slova skúsení performeri Vladislav Šoltýs a Miloš Galko (SK/I). V roku 2012 sa projekt uskutočnil pod vedením Marty Polákovej a Petra Šavela (SK/BE).

Víkendové workshopy LAB2 vznikli na základe veľmi úspešných letných aktivit sa L.A.B. Postupom času sa podarilo oslovovať nielen študentov tanca, aktívnych tanečníkov, ale aj učiteľov tanca z konzervatórií a zo základných umeleckých škôl. Na víkendových workshopoch LAB2 sa zúčastnilo mnoho špičkových pedagógov medzi nimi:

Archív predstavení

Nočná ilúzia

Premiéra: 5. decembra 2016, Štúdio SND, Bratislava
Choreografia: Anton Lachký (BE/SK)
Hudba: J. Haydn, L. Koželuh, J. S. Bach, A. Vivaldi, DJ Tools
Kostýmy: Dorota Volfová
Svetelný dizajn: Robert Polák
Tancujú: Veronika Čimborová, Barbora Janáková, Jakub Jeňo, Kei Mimakiová, Simona Tonková, Andrej Štepita
Nočná ilúzia je oslavou tanca, mladosti, energie a zmyslu pre jednoduchosť a žart.
Šesť tanečníkov vytvára šesť postáv v sureálnom svete izolovanej osady, ktorej sú jedinými obyvateľmi. Sú spokojní, lebo život na vidieku je pre nich balzam na dušu.
Udržujú si svoje rituály a nič viac im k šťastiu nechýba. Dúfajú, že sa nikdy nebudú musieť nikam sťahovať.

Tanečná lekcia

Premiéra: 5. decembra 2016, Štúdio SND, Bratislava
Text, choreografia, tanec: Marta Poláková
Spolupráca: Tomáš Procházka
Choreografia prepája pohyb a text so zámerom smerovať pozornosť diváka k tomu, čo sa bezprostredne v pohybe odohráva, alebo akým spôsobom to performerka preciťuje. Cieľom je vytvorenie užšieho kontaktu s divákmi a odkrytie „myšlienkových pohybov“ choreografky, ktoré sú transformované telom do živej vizuálnosti a prchavej prítomnosti tanca.

pODPORa

predstavenie súčasného tanca o politike subjektivit
Premiéra: 15.10.2017 o 19:00 v tanečnom divadle Ifjú Szívek, Mostová 8, 811 02 Bratislava
Choreografia: Marta Poláková
Réžia: Tomáš Procházka
Dramaturgia: Marta Poláková, Tomáš Procházka
Hudobný koncept a supervízia: Daniel Matej
Hudba: Martin Polák & Tibor Feledi
Kostýmy: Simona Vachálková
Scénografia: Zuzana Hudeková
Svetelný dizajn a objekty: Robert Polák
Asistencia partneringu: Daniel Raček
Tanec, pohybový materiál a texty: Barbora Janáková, Eva Priečková, Silvia Sviteková, Matúš Szeghő, Andrej Štepita
Žijeme v dobe, keď sa mení naše vnímanie a myslenie, pretože jednoducho musí. Svet sa nám mení pred očami z minúty na minútu. Staré vzorce nám na pochopenie nestačia, sme nútení vidieť viac, rozmýšľať a cítiť viac. Čo je pre nás PODPORA a čo je ODPOR? Kedy sa tesne dotýkajú? Ako blízko má k sebe individualita a spoločnosť? Veľa kričíme a máme strach, že niečo premeškáme. Udusíme ľahostajnosťou aj vlnu revolty najmladšej generácie? Zamrzne živosť tela v digitálnom oceáne (ne)osobných dát?
Partneri: Hudobná a tanečná fakulta VŠMU, Staromestské centrum kultúry a vzdelávania na Školská ul., Tanečné divadlo Ifjú Szivek

pocitové rozUmenie

Premiéra:
Choreografia: Marta Poláková, Juraj Korec, Peter Šavel
Réžia: Tomáš Procházka
Koncept: Marta Poláková
Hudba live: Martin Polák, Tibor Feledi
Kostýmy: Martina Golianová
Účinkujú: Simona Droppanová, Barbora Janáková, Eva Priečková, Lukáš Bobalík, Branislav Bašista, Andrej Štepita
Predstavenie súčasného tanca v netradičnom priestore prináša divákovi novú skúsenosť vo vnímaní súčasného tanca. Námet sa sústreďuje na maximálne využitie zmyslov, ktoré sú vstupnou bránou cítenia a porozumenia nielen tanca ale aj sveta okolo nás a nás samých v ňom. Zmyslová pamäť je východiskom, tvorí základ skúmania vzťahu vizuálneho, verbálneho a neverbálneho aspektu vyjadrenia sa – od mechaniky k cíteniu, od rozumu k pocitom.

SOLO – Endings/Beginnings

Premiéra: 2.12.2013, Štúdio SND, Nová budova v Bratislave
Choreografia a tanec: Marta Poláková
Dramaturgia: Maja Hriešik
Hudba: Martin Polák & Tibor Feledi
Kostým: Simona Vachálková
Vizuál: Branislav Vincze
Svetelný dizajn: Robert Polák
Choreografická asistencia: Yuri Korec a Peter Šavel
V istom okamihu života máme už za sebou veľa začiatkov a veľa koncov. Čo sa odohráva medzi koncom a začiatkom? Je to medzi-časo-priestor, v ktorom sa nič nedeje? Alebo sa práve vtedy o všetkom rozhoduje?
Sólový projekt choreografky a predstaviteľky prvej generácie nezávislých tvorcov súčasného tanca na Slovensku Marty Polákovej je reflexiou jej vyše dvadsaťročnej tvorby. V intímnej výpovedi choreografka spracúva tému starnutia – v kontexte tanečného umenia výrazne chúlostivú – a vytvára pre svoju tvorbu a pokračovanie medzipriestor, v ktorom vníma otázku vývoja a dozrievania, prelínanie vrstiev starého a nového. Opakovanie a premena – princíp života i kompozície umeleckého diela – sú východiskom jej tvorby, a gesto, nosný prvok jej choreografickej syntaxe a výrazovej expresivity, si hľadá svoju novú podobu a silu.

Horúčava

tanečné divadlo o mužoch a ženách
premiéra: 26. novembra 2012, Štúdio SND, Bratislava
Choreografia a réžia: Marta Poláková
Dramaturgická a pohybová spolupráca: Zuzana V. Očenášová
Hudba: Martin Polák / Tibor Feledi,
Miroslav Tóth / Peter Dan Ferenčík / Peter Čaputa
Kostýmy a scéna: Zuzana Hudeková
Svetelný dizajn: Robert Polák
Pohybový materiál a performance: Magdaléna Čaprdová, Anna Hurajtová, Barbora Janáková, Ladislav Cmorej, Emil Leeger, Lukáš Homola
Produkcia: Adriana Balázsová
Fotografie: Vlado Veverka
Čo sa s nami deje, keď horúčava stúpa? Pohyby sa spomaľujú. Tep sa zrýchľuje. Voda robí kožu klzkou. Čo sa deje v duši? V tele? Medzi mužmi a ženami?
Inscenácia vznikla ako výsledok work in progress projektu Performance LAB, ktorý sa začal v roku 2011 choreografiou ženského tria Šoko. V duchu aktuálnych trendov tvorby v tanečnom umení bol projekt zameraný na využitie úzkeho prepojenia pohybového výskumu a umeleckej tvorby. Východiskom tvorby boli tri základné témy: fyzická prítomnosť, kontrast mužského a ženského princípu a vzťah medzi tradíciou a súčasným pohľadom.

Šoko

Premiéra: 6.marca 2011, Lab DF VŠMU, Bratislava
Koncept a choreografia: Marta Poláková
Hudba: Peter Dan Ferenčík, Miroslav Tóth, Peter Čaputa
Scéna a kostýmy: Zuzana Hudeková
Svetelný dizajn: Robert Polák
Choreografia a tanec: Magdaléna Čaprdová, Mia Majeríková, Anna Štefanová
Tri sestry v jeden letný deň opäť spolu. O čom všetkom si poklebetia?
Vypustiť z hlavy zložitosť života, len tak si pohovieť vo vzájomnom porozumení. Ako ho však nájsť, keď každá vníma život v iných farbách a každá prináša so sebou vlastné tajomstvá? Predstavenie “ženským” pohľadom prezentuje dôležitosť čoraz vzácnejšej maličkosti – byť spolu a v pohode.

Hladká hrana

súčasné tanečné divadlo
Premiéra: 13. decembra 2009, Mestské divadlo P. O. Hviezdoslava v Bratislave.
Réžia: Marta Poláková
Choreografia: Marta Poláková a interpreti
Scenár a pohybová asistencia: Zuzana V. Očenášová
Hudba: Michal Novinski a Oskar Rózsa
Kostýmy a scéna: Zuzana Hudeková
Svetelný dizajn: Robert Polák
Účinkujú: Danuša Hruškovičová / Renáta Bubniaková, Magdaléna Čaprdová, Miloš Galko, Martina Lacová, Majo Labuda ml. / Matej Bohuš, Benito V. Šoltýs
Hladká hrana je o domove. Šesť postáv sa v jeden namáhavý deň plný zvratov stretne okolo jedálenského stola a zisťuje, že rodinný stôl nikdy nie je okrúhly. A že skupina je viac ako súčet jednotlivcov. A že vie byť záchrannou sieťou. Ale aj klietkou, ak niektorý z jej členov chce zmeniť zabehnutý rituál alebo sa zbaviť svojej prisúdenej rodinnej role. Keď príde smrť, čas sa zrýchli. Hry odpadnú, masky sa odlúpnu. Vesmíry rodičov, detí, partnerov a súrodencov do seba s rachotom narazia. Keď sa deň končí, niektoré z postáv sú, ako to už býva, navždy zmenené. Medzi doma a vonku, medzi potrebou slobody a potrebou byť s niekým je totiž dosť hladká hrana.
Inscenácia bola vytvorená pri príležitosti 130. výročia narodenia R. Labana a premiéru mala v rámci festivalu LabanFest 2009. Získala päť nominácií na divadelné ocenenie Dosky 2010.

Courious invasion

site- specific predstavenie, Medická záhrada v Bratislave
Premiéra: 19. júla 2009
vedenie tvorivého procesu: Sara Pearson a Patrik Widrig (USA – Pearson Widrig Dance Theatre: www.pearsonwidrig.org)
Na projekte sa zúčastnili americkí tanečníci skupiny Pearson Widrig Dance Theatre: Lindsay Gilmour, Tzweta Kassabova, Mickey Mahar a Paul Matteson; a slovenskí a českí tanečníci Magdaléna Čaprdová, Ján Jamrich, Ivanka Kučerová, Adriana Liptáková, Mia Majeríková, Kei Mimakiová, Petr Ochvat, Marta Poláková, Petra Péterová, Anna Prokopová, Veronika Rinowski, Markéta Vacková, Mirka Valentíková a Anna Štefanová.
Predstavenie bolo v upravenej forme prezentované 17. júla 2009 aj na festivale Pohoda.

Návrat hore