L.A.P. ako nástroj pre výskum pohybu

Labanova analýza pohybu (L.A.P.) je nástroj pozorovania, popísania a objektívnej interpretácie pohybu ľudského tela rostredníctvom základných kategórií: telo, nasadenie (effort), priestor a tvar, a ich ďalších podkategórií. Labanova analýza pohybu vníma človeka holisticky, umožňuje využiť získané informácie pre kvalitatívny rozvoj potenciálu jedinca. Pohybový a tanečný prežitok je krehký a prchavý, vo svojej podstate abstraktný, no na druhej strane často spojený so silným emocionálnym prejavom. Telo je totiž médiom emócií – naše city sa prejavujú telesne. Pre neverbálnu podstatu, prchavosť, ale aj ťažko postihnuteľnú komplexnosť pohybu, končia veľmi často snahy o interpretáciu pohybovej či tanečnej skúsenosti pri opise subjektívnych pocitov a pri poetických metaforách.

V osobe Rudolfa Labana sa celkom zriedkavým spôsobom snúbil duch výnimočného vedca i progresívneho umelca. Laban bol predovšetkým tanečník a choreograf hľadajúci moderný výraz prepájajúci tanec a divadlo, a preto je uplatnenie jeho odkazu najsilnejšie v tanečnom a divadelnom umení. Svoje pohybové teórie však začal uplatňovať aj v širšom kontexte, a to predovšetkým pri zefektívnení manuálnej práce v priemysle a skúmaní terapeutického pôsobenia pohybu. Jeho odkaz rozvíjaný ďalej generáciami jeho žiakov tvorí základ systému nazývaného

Labanova analýza pohybu, ktorý nachádza uplatnenie v mnohých oblastiach týkajúcich sa pohybu v zmysle hlbšieho výskumu z hľadiska jeho miesta a významu v živote človeka (performatívne umenia, šport, fyzioterapia, psychoterapia, sociológia, vzdelávanie, manažment ľudských zdrojov, animácia. Labanova analýza pohybu je otvorený systém, ktorý sa ustavične rozvíja vďaka výskumu mnohých odborníkov pracujúcich s pohybom ľudského tela (tanečných pedagógov, choreografov, hercov, režisérov, teoretikov, kritikov, psychoterapeutov). Ako základ tanečno- pohybovej terapie slúži vysoko humánnym cieľom pri psychoterapeutickej práci s klientmi s rozličnými potrebami.