Laban a tanečno-pohybová terapia

Tanečno-pohybová terapia je psychoterapeutickou metódou, ktorá využíva pohyb a tanec za účelom dosiahnutia emočnej, kognitívne, sociálnej, behaviorálnej a fyzickej integrity jedinca. Prostriedkom k dosiahnutiu integrácie je vzťah medzi pohybom a emóciami. Pracuje s konceptom prepojenia a neustálej vzájomnej interakcie tela a mysle. Pohyb a tanec je priestorom pre nové prežívanie, následne je možná verbalizácia ako spôsob zvedomovania smerom k zmene. Tanečno-pohybová terapia je považovaná za expresívny psychoterapeutický smer.

Jedným z kľúčových nástrojov tanečno-pohybovéj terapie je Labanova analýza pohybu ako komplexný systém umožňujúci pozorovať a analyzovať pohyb, postavený na objektívnych konceptoch. Systém jasných kategórií pre jednotlivé kvality a vlastnosti pohybu jednotlivca umožňujú individuálny prístup a aplikáciu v skupinovej terapeutickej práci. Podporuje terapeuta vidieť pohyb ako taký a vyhnúť sa jeho rýchlej klamlivej interpretácií. Zároveň je pre terapeuta vzácnym nástrojom kontinuálneho sebapoznávania.

Cez Labanovu analýzu pohybu dostal termín empatia celkom nové možnosti.

Labanovi nasledovníci rozvinuli jeho koncept do dnes najmä v klinickej praxi a v oblasti osobnostného rozvoja používaných systémov: „Posture-gesture mergers“ Warrena Lamba, Kestenbergovej pohybový profil pracujúci s rytmami toku napätia z vývojového hľadiska alebo pohybová diagnostika a systém intervencie „Bartanieff fundamentals“.

Kestenbergovej pohybový profil je nástrojom analýzy pohybu vytvorený psychoanalytičkou Judith Kestenbergovou, ktorý predpokladá existenciu individuálnych pohybových vzorcov od narodenia. Dieťa prechádza jednotlivými stupňami vývoja, ku ktorým sa vzťahujú určité rytmy umožňujúce špecifické uvoľnenie energie. Posture-Gesture Mergers je metódou pozorovania splývaní postojov a giest. Tieto body splynutia (keď postoj – plný pohyb tela vrátane trupu či váhy splynie s čiastočným pohybom tela – s gestom) spravidla sprevádzajú pravdivé, uvoľnené, úprimné či autentické verbálne výroky.

V roku 2008 bola založená Slovenská asociácia tanečno-pohybovej terapie, o.z.

Česká asociácia tanečno-pohybovej terapie TANTER je aktívna od roku 2002.