Vízia

„Pohyb zviditeľňuje rozdiel medzi časom a priestorom a zároveň ich spája. Preto je pohyb vhodným prostriedkom na hlbšie preniknutie do podstaty priestoru a živé precítenie jeho jednoty s časom.“ Rudolf Laban

pohybtanecvýskumtvorbasúčasné umenietelo a myseľ

 

Prečo vyjadrenie cez pohyb?

Pohyb je základom našej existencie. Prostredníctvom pohybu spoznávame, komunikujeme a dokážeme liečiť. Telo je brána našej skúsenosti a poznávania. Túto skutočnosť zásadného významu je však potrebné oceniť a využívať. Dnes už prekonanú predstavu rozdelenia osobnosti človeka na “hlavu –  vyššiu prírodu” a “telo – nižšiu prírodu”, ktorá paradoxne umožnila obrovský technický rozvoj našej civilizácie, postupne nahrádza nezadržateľný rozvoj poznania na úrovni interakcie tela a psychiky človeka (body-mind). Hoci technický rozvoj a rozvoj gramotnosti priniesol aj monopol verbálneho prejavu, človeku rovnako prirodzený neverbálny / pohybový  prejav a komunikácia sú stále ložiskom nevyťažených možností. V posledných desaťročiach sa vo svete tejto skutočnosti venuje čoraz väčšia pozornosť. L.A.B. je projekt, ktorý chce tento trend rozvíjať aj na Slovensku.

Prečo Rudolf Laban?

Choreograf, pedagóg a teoretik svetového významu Rudolf Laban hlboko veril v hodnotu a harmonický účinok pohybu. Bol presvedčený, že pohyb zohráva významnú úlohu pri plnohodnotnom naplnení zmyslu života človeka. Podľa Labana ak človek hľadá pochopenie skutočnosti čisto intelektuálnou činnosťou a ignoruje pritom pohyb, oddeľuje sa od svojej fyzickej stránky a stráca pravdivú perspektívu života.
Laban rozlišoval umenie tanca a umenie pohybu. Umenie tanca považoval za primárne umenie, pretože zahŕňa totálne nasadenie všetkých schopností človeka: fyzických, mentálnych a spirituálnych. Umenie pohybu pokladal Laban za výnimočné v tom, že ho môžu tvorivo využívať nielen umelci, ale každý človek, pretože každý vlastní základné vyjadrovacie médium umenia pohybu – telo. Cez pohyb, ktorý je základnou potrebou človeka, sa prirodzene prejavuje tvorivá sila. Podľa Labana aplikácia jeho teórií v umení pohybu vedie k pochopeniu a zušľachteniu seba samého. Cez pochopenie seba samého môže človek získať lepšie pochopenie ostatných ľudí, lepšie pochopenie ostatných môže prispieť k formovaniu lepších medziľudských vzťahov, ktoré následne umožňujú vytvárať situácie, v ktorých môže jednotlivec naplno realizovať svoje schopnosti. Labanovo chápanie pohybu je v tomto zmysle hlavnou inšpiráciou L.A.B.

Prečo Labanova analýza pohybu?

Laban položil základ pre vytvorenie jasne definovaného systému, prostredníctvom ktorého je možné pohyb ľudského tela pozorovať, analyzovať a zaznamenať. Pohyb sa tak  stáva uchopiteľným podobne ako hudba, architektúra, či verbálny jazyk a literatúra. Nástrojom pre toto zachytenie „prchavosti“ pohybu je Labanova analýza pohybu. Je to metóda,  ktorá sa za desaťročia od svojho vzniku stala akreditovanou analytickou metódou a ktorej aplikácia má vo svete veľmi široké uplatnenie (pedagogika tanca, choreografia, tanečná pohybová terapia, fyzioterapia, šport, fitnes, joga, kulturológia, antropológia, animácia a pod.)
Labanova analýza pohybu podobne ako iné analytické nástroje stavia na skutočnosti, že javy (prebiehajúce v ľudskom pohybe alebo mimo neho) sa zjavujú a opakujú vo vzájomných súvislostiach a v interakcii s okolím. Laban pomenoval a zatriedil do kategórií predovšetkým kvalitatívnu stránku pohybu ľudského tela, ktorú je možné skúmať ďalej z hľadiska fyziologických, psychologických, tvorivých a spoločenských aspektov. Výsledkom je nástroj na uchopenie umenia pohybu a tanca, ktorý pracuje s kodifikovaným jazykom, a ktorý dokazuje, že umenie pohybu je možné objektívne analyzovať a chápať. Využitie Labanovej analýzy pohybu ponúka efektívny spôsob, ako rozvíjať autenticitu – či už interpreta v tvorivom tanečnom alebo činohernom procese, klienta v tanečnej pohybovej psychoterapii, alebo detí, mládeže a dospelých pri rozvíjaní vlastného potenciálu sebavyjadrenia pri neverbálnej komunikácii.

 

 Naša vízia

Hľadanie súvislostí v tele a v mysli

Systémy uplatňujúce integráciu tela a mysle v tvorivom umeleckom procese a v terapii  sú vo svete už dávno efektívne uplatňované. Hľadanie ďalších možností ich využitia je stále aktuálne. Integrácia tela a mysle vedie k zbavovaniu sa limitujúcich blokov na úrovni tela aj mysle a otvára slobodný priestor pre dovtedy nepoznané (a nevyužité) sebavyjadrenie – či už ide o profesionálny umelecký výkon, terapeutický proces, alebo záujmové vzdelávanie, ktorého cieľom je rozvoj poznania cez skúsenosť.  Je zrejmé, že naša spoločnosť rýchlo preberá svetový trend skratkovitých informácií a rýchlej produkcie. Sme presvedčení, že je preto potrebné aktívne vytvárať priestor pre podporu takého tvorivého rozvoja a individuálnej výpovede, ktoré sú založené na hlbšom chápaní súvislostí a vzťahov, nielen na kopírovaní zaužívaných modelov. L.A.B. chce vytvárať priestor pre využívanie poznania, ktoré poskytuje Labanova analýzy pohybu. L.A.B zároveň poskytne priestor aj pre ostatné somatické systémy pracujúce s „hlavou“ aj s „telom“.

Naozajstná spolupatričnosť

Rozvoj schopností neverbálnej komunikácie cez pohyb, dotyk, spolucítenie, pozorovanie a zdieľanie upevňuje pocit spolupatričnosti – pocit, ktorý sa trendom silnej individualizácie oslabil natoľko, že sa pričasto nechávame zlákať zdeformovanými prejavmi spolupatričnosti (napríklad pri voľbách víťazov televíznych show). Spolupatričnosť sa však rodí v procese hlbokej skúsenosti a interakcie. Prináša poznanie hlbšej jednoty, čím prirodzene otvára cestu k spolupráci. L.A.B. chce vytvárať podmienky pre budovanie práve tohto druhu spolupatričnosti.

Prepojené poznanie

Tanec a pohyb je médiom pre komunikáciu v tanečnom umení a v tanečnej pedagogike rovnako ako v tanečnej pohybovej terapii. Umenie, vzdelávanie aj terapia intenzívne skúmajú a využívajú interakciu tela a mysle v pohybe, ako aj schopnosť prostredníctvom nich komunikovať a kooperovať. Užšie prepojenie týchto oblastí preto vnímame ako možnosť objavovať nové uhly pohľadu a zároveň komplexnejšie využívať dosiahnuté poznanie a rozvíjať ucelenejšie vzťahy medzi jednotlivými disciplínami, ktoré môžu toto poznanie posúvať ďalej.
Hoci každá z disciplín speje k vlastnej ambícií a hodnotám, všetky tri disciplíny sa stretávajú minimálne v dvoch kľúčových spoločných bodoch, z ktorých L.A.B. bude vychádzať pri spoločnom vzájomnom vzdelávaní a výskume. Je to spoznávanie osobného pohybového profilu a s ním spojená schopnosť vidieť a odlišovať pohybový profil iných; a ukotvenie procesu tvorby tanca a pohybu prostredníctvom kodifikovaného analytického nástroja. Vzájomné obohacovanie týchto troch disciplín: tanečnej pohybovej terapie, tanečného javiskového umenia a tanečnej pedagogiky v spoločnom vzdelávaní a výskume je špecifickým prínosom projektu L.A.B. a jeho silnou stránkou.