Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

Kontaktné údaje:

Občianske združenie Byť v pohybe / B in Motion

Staré záhrady 14, 821 05 Bratislava

e-mail: info@labanbratislava.sk

web: www.labanbratislava.sk

Bankové spojenie: 2660704088 / 1100 Tatra Banka

IBAN: SK87 1100 0000 0026 6070 4088

SWIFT kod: TATR SK BX

Telefonický kontakt:

Marta Poláková +421 905706550

Mirka Stašková  +421 904238481

Doručovanie tovaru

Predávajúci dodá tovar kupujúcemu kompletné, najneskôr do 10 dní od potvrdenia objednávky. Kupujúci je povinný tovar prevziať a zaplatiť. Kupujúcemu sa odporúča, aby si tovar pri prevzatí čo najskôr skontroloval. Tovar je zasielaný prostredníctvom Slovenskej pošty. Poštovné a balné je uvedené v objednávacom formulári. Pokiaľ by ste tovar chceli zaplatiť vopred prostredníctvom zálohovej faktúry, uveďte túto žiadosť do poznámky v objednávacom formulári, alebo nás kontaktujte telefonicky pre dojednanie podmienok.

Zrušenie objednávky a odstúpenie od zmluvy

Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy do 30 dní od prevzatia tovaru alebo poslednej časti dodávky, a to bez ohľadu na spôsob prevzatia tovaru alebo vykonania platby. Kupujúci je oprávnený od zmluvy odstúpiť aj kedykoľvek pred dodaním tovaru.

Kupujúci predávajúcemu zašle alebo odovzdá tovar v 30 dennej lehote. Kupujúci nemusí uvádzať dôvoď, pre ktorý od zmluvy odstupuje. Pre uľahčenie komunikácie je vhodné v odstúpení uviesť dátum nákupu alebo číslo zmluvy/predajného dokladu, bankové spojenie a zvolený spôsob vrátenia tovaru. Predávajúci je povinný kupujúcemu vrátiť čiastku plne odpovedajúcu cene tovaru a zaplateným nákladom na jeho dodanie do 14 dní od odstúpenia od zmluvy, a to takým istým spôsobom, akým platbu od kupujúceho prijal.Tovar by mal byť vrátený predávajúcemu (nie na dobierku) kompletný, nesmie javiť známky opotrebovania alebo poškodenia. Náklady vrátenia tovaru nesie kupujúci. Pokiaľ je tovar poškodený porušením povinností kupujúceho, je predávajúci oprávnený voči kupujúcemu uplatniť nárok na náhradu zníženia hodnoty tovaru a započítať ju na vrátenú čiastku.

Vybavenie reklamácie

Kupujúci je povinný uplatniť reklamáciu u predávajúceho bez zbytočného odkladu od zistenia nedostatku. Ak tak urobí písomne alebo elektronicky, mal by uviesť svoje kontaktné údaje, popis chyby a požiadavky na spôsob vybavenia reklamácie.

Ochrana osobných údajov

Kupujúci súhlasí s tým, aby poskytnuté osobné údaje boli predávajúcim spracovávane a uchovávane v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov (č. 101/2000 Zb.) za účelom plnenia predmetu zmluvy. Kupujúci má právo byť informovaný, aké údaje o ňom predávajúci eviduje, a je oprávnený tieto údaje meniť, prípadne písomne vysloviť nesúhlas s ich spracovávaním. Dozor nad ochranou osobných údajov vykonáva Úrad pre ochranu osobných údajov.

Predávajúci sa zaväzuje osobné údaje kupujúceho neposkytnúť iným tretím subjektom okrem zmluvnému dopravcovi za účelom dodania tovaru.

Predávajúci je oprávnený posielať kupujúcemu vlastné obchodné oznámenia, len ak si ich kupujúci aktívne vyžiada, a to len do doby, než kupujúci predávajúcemu oznámi, že zasielanie chce ukončiť.