Zborníky a publikácie

Objednajte si:

zborniky

Zborník z konferencie LabanFest 2009

cena 10 eur + poštovné

Zborník z konferencie LabanFest 2012
cena 10 eur + poštovné

 

Napište nám na e-mail: info@labanbratislava.sk

a my vám vybraný zborník zašleme poštou

 

Publikácie:

rudolfRudolf von Laban – Život pre tanec. Spomienky. Divadelný ústav

227 strán

Bratislavský rodák, tanečník, choreograf, pedagóg a tanečný teoretik Rudolf von Laban (1879 – 1958). je významnou reformátorskou osobnosťou anca 20. storočia. Tanec ponímal a skúmal v jeho najširších súvislostiach, od kinetiky až po filozofiu. Je vynálezcom systému pohybového zápisu, ktorý sa po ňom nazýva Labanotation.

Laban nás vo svojich Spomienkach sprevádza rôznymi peripetiami až k vrcholu svojej umeleckej dráhy, keď sa stal riaditeľom baletu berlínskej Štátnej opery. Zároveň sa čitateľovi zdôveruje so svojím pohľadom na svet, život a umenie.

Úvod je z pera najpovolanejšej znalkyne Labanovho života, Valerie Preston-Dunlopovej, ktorá je autorkou doteraz najobsažnejšej monografie o ňom. Autorka spomína aj Labanovu ďalšiu životnú dráhu po emigrácii do Anglicka, keďže jeho autobiografia siaha iba do roku 1935. Približuje čitateľovi Labanovo bohaté, mnohostranné životné dielo, ktorého princípy sa využívajú i v súčasnosti a aj v oblasti mimo tanečného umenia. Záverečná štúdia Miklósa Vojteka Bratislavské korene Rudolfa von Labana sa venuje raným rokom detstva a dospievania stráveným v rodnom meste.

Autor predstavuje kultúrne prostredie vtedajšej Bratislavy – osobnosti, zážitky a podnety, ktoré Labana nasmerovali k tomu, aby celý svoj život zasvätil tancu. Popri Labanových grafických listoch je kniha aj inak bohato ilustrovaná. Okrem dobových pohľadníc predstavujúcich lokality, ktoré sa viažu k Labanovmu tunajšiemu pobytu, obsahuje aj súkromné rodinné fotografie. Prvýkrát sú zverejnené archívne úradné dokumenty viažuce sa k Labanovej osobe. Publikácia je vybavená tematizovanými prílohami, nechýba ani Labanov rodokmeň, ako ani dobová mapa mesta, pomocou ktorej sa čitateľ môže vybrať po bratislavských stopách nášho veľkého rodáka.

 

slobodaMarta Poláková: Sloboda objavovať tanec. Divadelný ústav

164 strán

„Tanečná improvizácia je mojou ‚vodou‛, v ktorej môžem objavovať svoj vlastný plavecký štýl“ – hovorí Marta Poláková, autorka knihy Dobrodružstvo objavovania – rozvoj tvorivosti cez tanec. Výrazná slovenská choreografka s dlhoročnou interpretačnou praxou sa venuje problémom ako tvorivosť, otvorené vnímanie a inšpirácia, predstavivosť, elementy pohybu, priestor, a pri každom z nich prináša aj množstvo konkrétnych príkladov. Na základe zážitkov zo zahraničných pobytov a stáží podáva v publikácii o. i. aj podrobný návod, ako pristupovať k vyučovaniu improvizácie. Knihu, ktorú redakčne pripravuje renomovaná divadelná teoretička Martina Ulmanová, lektorovali doc. Mgr. art. Dagmar Hubová a Mgr. Eva Gajdošová.

dvd hybajZuzana Vasičáková Očenášová:  Hybaj, pán Laban!

Vizuálno-textová publikácia (publikácia a DVD)
 (Labanova analýza pohybu vybraných slovenských ľudových tancov a jej aplikácia v súčasnej tvorbe)

Vizuálno-textová publikácia (publikácia a DVD), ktorá vznikla v roku 2011 ako výsledok pilotného výskumného projektu platformy Labanov ateliér Bratislava v odbornej spolupráci a partnerstve so Slovenským ľudovo-umeleckým kolektívom (SĽUK). Cieľom výskumu bolo zmapovať zdroje slovenského ľudového tanca pre tanečnú tvorbu a aj pre tanečno-pohybovú terapiu, a to prostredníctvom objektívneho nástroja Labanovej analýzy pohybu – tradičnému i súčasnému slovenskému tanečnému umeniu a spoločnosti k aktívnej tvorivej dispozícií. Prezentácia načrtáva spoločné pohybové znaky, pohybové kvality v tieni typického prejavu v slovenskom ľudovom tanci, pohybové posuny od autentického ľudového tanca 19. storočia k jeho scénickej podobe v 20. storočí ako aj rozdiely v pohybových voľbách mužov a žien.

Dostupná je aj anglická verzia publikácie.

Cena:

Napište nám na e-mail: info@labanbratislava.sk

a my vám DVD pošleme poštou