LabanFest 2012

Laban v Bratislave: Expresivita pohybu = základ komunikácie

23. – 25. novembra 2012
2. ročník medzinárodnej konferencie o výskume pohybu

26. novembra 
Premiéra tanečného divadla Performance LAB / Horúčava, Štúdio SND

 

_MG_0033Úvodné slovo
Pohyb tela zviditeľňuje to, čo sa deje v našom vnútri. To, ako sa cítime, sa odráža v našom postoji, geste, spôsobe, akým kráčame, gestikulujeme, manipulujeme s predmetmi. Naše myšlienky a emócie sú ustavične v pohybe a tento vnútorný pohyb sa prenáša zrkadlovým odrazom do pohybu nášho tela.
Každý z nás denne intuitívne využíva schopnosť odčítať neverbálne prejavy ľudí okolo seba. Čo všetko sa môžeme dozvedieť o človeku odčítanim pohybu jeho tela? A aký to má pre nás význam?
Hostia a lektori konferencie, významní odborníci na pohybový výskum v oblasti tanca, divadla a tanečno-pohybovej terapie budú spolu s vami hľadať odpovede na tieto i mnohé iné otázky.

Program konferencie

23. novembraPrednášky a prezentácie
(miesto konania: Štúdio 12, Divadelný ústav, Jakubovo námestie 12) – vstup voľný
24.-25. novembraPraktické workshopy (miesto konania: VŠMU, Zochova 1)
24. novembra – 18,30 Panelová diskusia “Odkaz R. Labana – Európska sieť” (Štúdio 12, Divadelný ústav, Jakubovo námestie 12) Panelová diskusia pojená s prezentáciou medzinárodného projektu European Laban Platform.

Hlavný hosť konferencie:
Warren Lamb z Veľkej Británie, priamy žiak Rudolfa Labana

Prednášky a praktické workshopy:
Ana Sanchez-Colberg, choreografka a publicistka (Portoriko/Grécko)
Anneliese Monika Koch, choreografka a režisérka (Rakúsko/Veľká Británia)
Janet Kaylo, tanečná terapeutka a publicistka (Kanada/USA)
Radana Syrovátková, tanečno-pohybová terapeutka (Česká republika)
Jirí Lossl, tanečný pedagóg a choreograf (Česká republika)
Maja Hriešik, tanečná kritička, publicistka, režisérka (SK)
Zuzana Vasičáková Očenášová, tanečno-pohybová terapeutka, publicistka (SK)

Prednášky 23. novembra

Warren Lamb: Systém chápania pohybu – sedem kreatívnych konceptov
Konferenciu bude otvárať príspevok výnimočného hosťa, jedného z najvýznamnejších priamych žiakov Rudolfa Labana, uznávaného odborníka v oblasti aplikácie štúdia pohybu v manažmente, ktorý prvýkrát na Slovensku predstaví svoj systém Movement Pattern Analysis.
Warren Lamb vytvoril vlastný systém pohybovej analýzy Movement Pattern Analysis, ktorý zadefinoval prostredníctvomSiedmych kreatívnych konceptov. Tento systém využívalo mnoho významných svetových firiem pri výbere vhodných kandidátov na rozličné manažérske pracovné pozície (medzi inými aj IBM a Hewlett-Packard) a dnes ponúka sofistikovaný tréningový systém personálneho rozvoja manažérskych pracovníkov.

Ana Sanchez-Colberg: Živé filozofie – tradícia tanečného divadla Kurta Joossa a Piny Bausch
Prednáška ponúkne všeobecný úvod do odkazu tanečného divadla Kurta Joossa ako základu inovatívnej práce jeho žiačky Piny Bausch. Vzhľadom na spojitosti medzi oboma choreografmi a ich prácou pôjdeme ďalej za historicky známe fakty ich osobného vzťahu a načrtneme spojivo a vzájomné odkazy na aktuálnu závažnosť ich diela. Zvláštnu pozornosť budeme venovať málo známym aspektom Joossovej techniky a spôsobu, akým môže byť vystopovaná v pohybovom štýle a prístupe v choreografiách P. Bausch. Zvažujúc vzťah medzi technikou a choreografickým prístupom budeme skúmať ideu, že tanečné divadlo tak, ako ho predstavili obaja umelci, je „živou filozofiou“, ktoré nám umožňuje opäť zvážiť jeho dopad a význam v čase svojho vzniku a dnes.

Anneliese Monika Koch: Aplikácia a rozvoj expresívneho pohybu vychádzajúceho z tradície Labana
(“voľný tanec” v praxi)
Labanovým záujmom bolo v protiklade k štylizovanej tanečnej technike odkrývať expresívne kvality pohybu vo fyzickej prítomnosti. Namiesto predvádzania a imitovania bol jeho prístup zameraný na experimentovanie, kreativitu a reflexiu v zmysle analýzy skúsenosti pohybujúceho sa tela v priestore a čase vždy s dôverou v to, čo každý performer do procesu priniesol. Prednáška sa zameria na rozličné príklady pohybovej praxe v minulosti a dnes, ktoré vychádzajú z labanovho expresívneho tanca. Bude skúmať stopy a inšpirácie choreografiek Hilde Holgerovej, Dore Hoyerovej a Fe Reicheltovej v súčasnej javiskovej tanečnej praxi.

Maja Hriešik: Telesnosť na javisku
Telesné správanie od formovania modernej spoločnosti získava podobu veľmi komplexnej choreografie, ktorej ovládanie je vstupenkou do istých spoločenských kruhov alebo povolaní.  Gesto – zhutnený telesný akt – ktorého zmysel je v schopnosti vnútorné a súkromné urobiť znesiteľne verejným, sa sformovalo do jedinečného nástroja komunikácie a kontroly. Gesto sa stalo súkromnou potrebou a pomôckou, do ktorého sa zapája celá bytosť jeho nositeľa, ale v rámci spoločenskej komunikácie sa ocitá v tesnom a závislom vzťahu od vonkajších okolností. Keďže každá doba a spoločenské okolnosti nastavujú iné požiadavky, očakávania a mantinely pre to, čo treba a čo nehodno poodhaliť, od nepamäti je v napätom vzťahu so všetkými druhmi moci, ktorým podlieha a pod tlakom ktorých sa transformuje. Príspevok sleduje vzťah ku prejavom telesnosti, a vnímaniu tela ako takého, vo vybraných historických obdobiach, a na kontrapunkte slovo –fyzické gesto od antiky dodnes skúma premeny gestickej práce na javisku.

Janet Kaylo: Pohyb a rod – Labanova analýza pohybu a teória Animus/Anima Carla Junga
Prednáška nadväzuje na skúmanie témy uvedenej na workshope už na predchádzajúcej konferencii v roku 2009. Téma spája “rodové” kvality pohybovej analýzy vychádzajúcej z Labanových konceptov Bohyne a Démona a Lambových pozorovaní pohybových preferencií mužov a žien naprieč kultúrami s teóriou Animus/Anima Carla Junga. Keď postavíme tieto pohybové kvality vedľa Jungovej teórie vnútornej podvedomej kontrasexuality (mužskej vnútornej Animy a ženského vnútorného Anima), objaví sa schéma hodná úvahy. Pri výskume tejto krehkej témy vychádzam z náčrtov ponúknutých Jungom, Labanom a Lambom.

Radana Syrovátková: Posttotalitný dopad na telesné a priestorové schémy
Prednáška zhŕňa skúsenosti, pozorovania a reflexie psychoterapeutických úvah posledných pätnástich rokov týkajúcich sa dopadu totalitného politického systému na vzťahy, telesné schémy a identitu jedincov. Pokúša sa urobiť prehľad psychických dopadov na jednotlivé generácie a somaticko-pohybových korelátov, s ktorými treba v klinickej praxi s klientmi počítať, vrátane somatického prenosu a protiprenosu. Všíma si aj oblasti, ktoré terapeut bude vo svojej práci monitorovať sám na sebe, s ohľadom na nedávno prežitú históriu.

Prezentácie 23. novembra:

Prezentácia novej publikácie Divadelného ústavu
Rudolf von Laban: Život pre tanec. Spomienky
s účasťou pána Warrena Lamba

Prezentácia výskumného projektu LAB:
Zuzana Vasičáková Očenášová:  Hybaj, pán Laban!
 (Labanova analýza pohybu vybraných slovenských ľudových tancov a jej aplikácia v súčasnej tvorbe)

Prezentácia vychádza z vizuálno-textovej publikácie (publikácia a DVD), ktorá vznikla v roku 2011 ako výsledok pilotného výskumného projektu platformy Labanov ateliér Bratislava v odbornej spolupráci a partnerstve so Slovenským ľudovo-umeleckým kolektívom (SĽUK). Cieľom výskumu bolo zmapovať zdroje slovenského ľudového tanca pre tanečnú tvorbu a aj pre tanečno-pohybovú terapiu, a to prostredníctvom objektívneho nástroja Labanovej analýzy pohybu – tradičnému i súčasnému slovenskému tanečnému umeniu a spoločnosti k aktívnej tvorivej dispozícií. Prezentácia načrtáva spoločné pohybové znaky, pohybové kvality v tieni typického prejavu v slovenskom ľudovom tanci, pohybové posuny od autentického ľudového tanca 19. storočia k jeho scénickej podobe v 20. storočí ako aj rozdiely v pohybových voľbách mužov a žien. Posledná z tém rezonuje a voľne nadväzuje na tému pohybových volieb a pohlavia – ktorá má svoje miesto v prvom aj tohtoročnom druhom ročníku konferencie Laban v Bratislave, napríklad prostredníctvom príspevkov pohybovej analytičky Janet Kaylo.

Workshopy 24. a 25. novembra

Vysoká škola múzických umení, Zochova 1, Bratislava

Pre tanečníkov a hercov:
Ana Sanchez-Colberg:
Performerov priestor (dva workshopy)
Workshop ponúkne intenzívny úvod do priestorových konceptov Rudolfa Labana nazvaných Choreutika. Cieľom workshopu je ukázať aké dôležité sú tieto koncepty pre súčasnú performatívnu prax vzhľadom k ich zameraniu sa na performerovu prítomnosť a vzťah medzi „priestorom tela“ a „telom v priestore“ na javisku. Workshop môže byť zaujímavý pre tanečníkov, režisérov, choreografov, dizajnérov, hudobníkov a kohokoľvek, kto sa zaoberá performatívnou praxou.Workshop bude vychádzať z jasne definovanej pozície: budeme skúmať ako telo naplno zaangažované v priestore vytvára pohyb. Väčšina prístupov k choreografii sa sústreďuje na to, ako telo vytváraním pohybu tvaruje (alebo „vykresľuje“) priestor. Tento konvenčný prístup je spojený s predstavou, že pohyb je „jazyk“ napísaný na čisté „stránky“ priestoru, čo obyčajne vedie k vnímaniu priestoru ako pasívneho prostredia, povrchu. Choreograf je tu „pisateľ“ a tanečníci či herci sú „nástroje“. Diváci sú vtedy postavení do pozície čitateľov a väčšinou sú frustrovaní, pretože cítia, že tomuto „jazyku“ nerozumejú. Na druhej strane ak sa telo zaangažuje v priestore, vznikajú „akcie/udalosti“, ktorých sa diváci stávajú svedkami – a to je pre divákov celkom iná pozícia, ako keď sú považovaní za „čitateľov“. Jazyk je spojený s reprezentáciou, stelesnenie je spojené s PRÍTOMNOSŤOU – to nás vedie ku konceptu prítomnosti, ktorý ponúkam ako ohnisko záujmu tohto workshopu.

Pre tanečníkov:
Anneliese Monika Koch:
Súčasné prístupy k Labanovým pohybovým konceptom (dva workshopy)

Vzdelávanie performera založené na Labanových princípoch kladie veľký dôraz na rozvoj jeho umeleckej osobnosti prostredníctvom pohybu. Náš vnútorný svet sa prejavuje cez pohyb a telo ako scenár odkrýva tajné časti našej osobnosti. Z tohto dôvodu sa tréning tela ako výrazového nástroja nemôže zakladať iba na fyzických cvičeniach. V tomto kontexte by sme mohli uviesť Labanov systém eukinetiky ako „štúdium dramatických kvalít pohybu“.
Workshop predstaví (súčasné) metódy práce vychádzajúce z Labanovho systému eukinetiky. Fyzické zákonitosti výrazu založené na práci s časom, gravitáciou a priestorom budú najprv osvojené v krátkych etudách a ďalej budú skúmané prostredníctvom individuálneho experimentovania a vedenej skupinovej improvizácie. Budeme sa zameriavať predovšetkým na naladenie tela ako výrazového nástroja (namiesto štylizovanej techniky), ale budeme si všímať aj vzťah medzi organickým a štruktúrovaným pohybom. Mojím cieľom je podnietiť nezávislú a tvorivú prácu, ktorá kombinuje slobodu individuálneho výrazu s technickou zručnosťou.
“Technika je schopnosť zvládnuť výraz nášho vnútorného života takým spôsobom, ktorý otvára možnosti vyjadriť najmenšie nuansy prejavu ľudskej bytosti.” (Anatole Vasiliev).

Pre tanečných terapeutov a tanečníkov:
Janet Kaylo: Pohyb a rod – Labanova analýza pohybu a Jungova teória Anima a Animus (dva workshopy)
Tento dvojdielny na skúsenosť zameraný workshop nadväzuje na skúmanie témy uvedenej na workshope už na predchádzajúcej konferencii v roku 2009. Téma spája „rodové“ kvality pohybovej analýzy vychádzajúce z Labanových konceptov Bohyne a Démona a Lambových pozorovaní pohybových preferencií mužov a žien naprieč kultúrami s teóriou Animus/Anima Carla Junga. Keď postavíme tieto pohybové kvality vedľa Jungovej teórie vnútornej podvedomej kontrasexuality (mužskej vnútornej Animy a ženského vnútorného Anima), objaví sa schéma hodná úvahy. Tieto paralely uviedla Janet Kaylo do širšieho kontextu v článku nazvanom Stelesnení Anima a Animus: Jungiánsky rod a Labanova analýza pohybu v stati „Telo, pohyb, tanec a psychoterapia“ v časopise Journal of Theory, Research and Practice, 2009. Tento workshop ponúkne príležitosť skúmať a zakúsiť osobné pocity a obrazy asociované s Labanovou idealizovanou Bohyňou a Démonom ako aj pohybové kvality, ktoré neskôr Warren Lamb načrtol v obraze reálnych mužoch a žien naprieč kultúrami. Jungova teória Animy a Anima nám pomôže chápať a integrovať tieto často polarizované elementy vnútri nás samých? Niektoré otázky na diskusiu a skúmanie: Ako fungujú pohybové kvality ako kultúrny výraz moci u mužov a žien? Prečo si vyberáme určité pohybové kvality, keď sú kvality Anima aj Animus prístupné nám všetkým? Ktoré pohybové kvality môžu vyjadrovať „celistvosť“, keď sú charakteristiky našej Animy a Anima dobre integrované?

Pre tanečných pedagógov pracujúcich s deťmi:
Jiří Lőssl: Radostné objavovanie – tvorivá tanečná výchova detí (workshop a prezentácia)
Workshop je určený pedagógom pracujúcim s deťmi, ktorí majú záujem prehĺbiť učenie tanečnej výchovy kreatívnym spôsobom. Ako premeniť na hru elementárnu prácu s telom, jeho pohybovými princípmi a vzorcami? Základné anatomické poznávanie sa stane cestou k otvorenia pohybu vlastného tela v priestore. Následne si potom dieťa môže uvedomovať základné nástroje (dotyk, dych pohybu, rekvizitu, predstavu) a formy (hra, technické cvičenie, vedená improvizácia). Prosíme účastníkov, aby si priniesli ľahkú deku, vankúšik a pohodlný odev na cvičenie. Súčasťou workshopu bude aj prednáška o historickom exkurze, súčasnom stave a vývojových tendenciách tanečnej výchovy detí.

Ceny:
Prednáškový program 23.11. je bezplatný.

Kompletný program (5 workshopov): 50,-€ / študenti 30,-€ (držitelia ISIC/EURO 26 preukazu)

Výberový program: 1 workshop: 12,- € / študenti 8,- €

O lektoroch:

Warren Lamb

warrentvorca systému Movement Pattern Analysis
Počas svojej dlhej kariéry Warren Lamb neúnavne presadzoval štúdium pohybu ako samostatný a plnohodnotný predmet skúmania. Veril tomu, že štúdium pohybu, pretože je súčasťou akejkoľvek činnosti človeka, by malo byť uplatňované v multidisciplinárnom modeli – preto vždy pracoval so širokým spektrom ľudí: sochármi, umelcami, hudobníkmi, hercami, učiteľmi, terapeutmi a psychiatrami. (Eden Davies, A Framework for Understanding Movement, 2011)
Warren Lamb sa narodil vo Wallasey v roku 1923. Vyštudoval bankovníctvo a jeho vášeň k divadlu ho priviedla na workshop R. Labana. Bolo to v roku 1946, keď mal už Laban v Anglicku, kam emigroval tesne pred začiatkom vojny, renomé inovatívneho tanečného pedagóga, o ktorého mali záujem aj divadelné kruhy. Laban okamžite spoznal Lambov prirodzený potenciál chápať pohyb a jeho dynamické kvality. V tej dobe sa Laban zaoberal na podnet prvého anglického manažérskeho konzultanta F.C. Lawrenca aj aplikáciou svojej teórie dynamiky pohybu (Effort Theory) v oblasti organizácie priemyselnej výroby.
Z Labanovho Art of Movement Studio, kde študoval aj Lamb, vychádzalo mnoho tanečných pedagógov a choreografov, avšak Lamb prejavoval záujem predovšetkým o aplikáciu Labanových pohybových teórií v praktickom živote. Nádejného študenta s mimoriadne vyvinutým kinestetickým zmyslom a pozorovacím talentom okamžite angažovali do procesu pozorovania a analýzy pohybu robotníkov pri práci. Analýza viedla k odhaleniu rozdielov v spôsobe, akým rozliční pracovníci vykonávali rovnakú pracovnú úlohu a umožňovala nájsť pre určité pracovné zaradenie najvhodnejšieho pracovníka. Toto bol začiatok využitia špecifických pohybových štúdií ako metódy zvyšovania produktivity manuálnej práce.
Ďalšie kroky viedli k uplatneniu pohybovej analýzy pri posudzovaní manažérskych schopností vedúcich pracovníkov na základe analýzy tzv. procesu rozhodovania (Decision Making Process). Výskum prinášajúci nečakané úspechy vychádzal z predpokladu, že tendencie jedinca prejavované pri rozhodovacom procese sa odzrkadľujú v jeho pohybe a môžu byť rozpoznávané ako vrodená charakteristika tohto človeka.
Po Labanovej smrti (1958) Warren Lamb rozvíjal vlastný systém pohybovej analýzy a vytvoril Sedem kreatívnych konceptov. Jeho systém pohybovej analýzy nazvaný Aptitude Assesment (Stanovenie spôsobilosti) využívalo mnoho významných svetových firiem pri výbere vhodných kandidátov na rozličné manažérske pracovné pozície (medzi inými aj IBM a Hewlett-Packard). Neskôr, keď sa k nemu v roku 1970 pripojila Pamela Ramsden premenovala sa metóda na Action Profiling (Profil akcie) a vznikol aj sofistikovaný tréningový systém personálneho rozvoja manažérskych pracovníkov. V roku 1992, keď sa ich odborné pohľady začali rozišli, Lamb odišiel z medzinárodnej skupiny (Action Profilers International), ktorej bol spoluzakladateľom a ďalej pôsobil pod značkou Movement Pattern Analysis (Analýza pohybových vzorcov).
Warren Lamb je autorom publikácií Posture and Gesture (1965), Management Behaviour (1969), Body Code (1979), A Framework for Understanding Movement (2012). Stále aktívne konzultuje a vedie odborné prednášky a semináre. Žije v Londýne a v Los Angeles.

Ana Sanchez-Colberg

ana sanchezchoreografka, tanečná pedagogička a publicistka
Sanchez-Colberg predtým ako sa začala venovať súčasnému tancu študovala klasický tanec v rodnom Portoriku. Pod vedením Helmuta Gottschilda, asistenta Mary Wigman v Berlíne až do roku 1969, študovala techniku Mary Wigman, Kurta Joosa a tanečné divadlo. V tomto období začala tvoriť prvé vlastné diela. V roku 1986 sa presťahovala do Anglicka, kde ďalej študovala tanec. V roku 1992 získala postgraduálny titul PhD. na Laban Centre v Londýne. Predtým v roku 1989 založila vlastnú skupinu Theatre enCorps, ktorej tvorba bola prezentovaná na mnohých prestížnych festivalov vrátane Edingurg Fringe Festivala a Evolutions! v roku 1993 v The Place v Londýne, ako aj v iných krajinách (Rakúsko, Portoriko, Kolumbia a Mexiko). Choreografia s názvom En Viva Voz (1995-6) bola ocenená prestížnym ocenením pre choreografov Bonnie Bird Award. Jej posledná práca zahŕňa Sólo 45, 46, 47 vytvorené počas rezidencie v Jacksonville University na Floride v roku 2010 a dielo The Unbearable uvedené na desiatom festivale Asociácie gréckych choreografov v Aténach v roku 2011. V tom istom roku založila v spolupráci s Kinitras Studio a Artists Residency Center v Aténach Kinitras Choreography Lab, ktorého je riaditeľkou a mentorkou.
Ana je hosťujúcou lektorkou na tanečných školách a festivaloch (University Collage Dance v Štokholme, Theatre Academy v Helsinkách, Academy of Performing Arts v Hong Kongu, Tanzwochen vo Viedni, medzinárodných festivaloch v Bogote a Kolumbii). V rokoch 2005-08 viedla magisterský program Performance Practice and Research na Central School of Speech and Drama v Londýne, vyučovala tiež na Laban Centre v Londýne a od roku 2005 pôsobí ako hosťujúci profesor choreografie a kompozície na University Dance v Štokholme.
V rámci publikačnej činnosti sa Ana Sanchez-Colberg venuje prepájaniu praktického a teoretického výskumu choreografie a tanečno-divadelnej performancie. Je autorkou pôvodnej štúdie definujúcej prax vo fyzickom divadle s názvom Zmenené stavy a podprahové priestory: načrtnutie ciest k fyzickému divadlu, ktorá bola prvýkrát publikovaná v časopise Performance Research v roku 1996 a je zahrnutá do kľúčovej publikácie o fyzickom divadle J. Keefea a S. Murraya Physical Theatres: A Critical Reader.

Janet Kaylo

janetpedagogička, tanečná terapeutka MA, CMA, RSMT, SrDMP, MPA
Janet je certifikovaná pohybová analytička (CMA), registrovaná terapeutka pre somatický pohyb (ISMETA), registrovana tanečno-pohybová terapeutka seniorka (SrDMP) a analytička pre “movement pattern” (Warren Lamb). Je držiteľkou magisterského titulu jungiánskych a post-jungiánskych štúdiíc z University of Essex, Anglicko. Po dvadsaťročnej profesionálnej tanečnej kariére a práci v učiteľskom tíme certifikačných programov v Labanovej analýze pohybu (CMA) sa Janet presťahovala do Londýna, kde desať rokov vyučovala v Laban Centre a viac ako desaťročie prispievala k aplikácii somatických prístupov a pohybovej analýzy  vzdelávania v tanečných technikách, základných zručnostiach, na báze tela založenej improvizácie, ako aj vo vzdelávaní v tanečno-pohybovej terapii. Spolupracovala aj na vytvorení magisterského študijného programu Tanečno-pohybová psychoterapia na Goldsmith College, University of London a v roku 2003 bola vedúcou tohto programu, kde predstavila Labanovu analýzu pohybu ako kľúčový komponent v prvom integrovanom vysokoškolskom vzdelávaní v tanečno-pohybovej psychoterapii v UK.  Posledných takmer 20  rokov sa Janet venuje profesionálnemu vývoju somatických prístupov k Labanovej analýze pohybu s jej využitím v tanci a v tanečnej terapii v európskych metropolách ako aj v Indii – a to najmä s aplikáciou na improvizáciu, tanečnú terapiu, tanečný tréning a prácu s autentickým pohybom. Je zakladateľkou a riaditeľkou Laban/Bartenieff and Somatic Studies International. Janet je v súčasnosti externou členkou vzdelávacieho Kerulos Center v USA, kde sa venuje rozvoju medzidruhovej psychológii s využitím pohybovej analýzy a techník naladenia v medzidruhovej neverbálnej komunikácii.

Anneliese Monika Koch

monikachoreografka, režisérka, pedagogička
Monika študovala Labanovu metódu a postupy tanečného divadla na Laban Centre v Londýne a ďalej študovala u  Hilde Holger (expresionistickej tanečnice pôvodom z Viedne) v Londýne. Ako performerka spolupracovala s Bilder Tanztheater v Brémach, Kiss Theatre v Groningene, Amici Dance Theatre v Londýne. Na začiatku deväťdesiatych rokov odišla do Moskvy študovať v medzinárodných režisérskych kurzoch Anatola Vasilieva. Po návrate do Veľkej Británie založila vlastný súbor MK Tanztheatre Ensemble, ktorý fúzoval tradíciu nemecké tanečného divadla so súčasnou ruskou divadelnou praxou. Od roku 1999 pravidelne vyučuje vo Veľkej Británii a na medzinárodných festivaloch. Viedla bakalársky študijné programy Fyzické divadlo a Choreografia na Coventry University a vyučovala predmet Európske tanečné divadlo v Laban Centre v Londýne. Od roku 2006 každoročne organizuje výskumný program performancie v spolupráci s Manege Art Gallery v St. Petersburgu. V súčasnosti pôsobí v Rakúsku.
MK Tanztheatre Ensemble je medzinárodné zoskupenie tanečníkov a hercov, ktorý pracujú na tvorbe divadelného jazyka s dôrazom na telo. Hlavným vplyv práce skupiny vychádza z tradície európskeho tanečného divadla – tzv. Ausdrucktanz (Hildy Holger a Piny Bausch) a práce ruského režiséra Anatola Vasilieva. Pri skúmaní dialógu s inými umeleckými disciplínami, dramaturgických a filmových princípov je hlavným zdrojom práce skupiny proces improvizácie. Improvizácia je začiatkom tvorby náčrtku života. Aby bolo predstavenie živé, musíme prežiť proces tvorby obrazov, abstraktných foriem, pohybu, vnútornej krajiny pre tému. Otázkou je aké podmienky a štruktúry sú nevyhnutné, ako pracovať s našou vlastnou podstatou, ako viesť performera tak, aby sa stal sám autorom, ako rozvíjať choreografiu cez improvizáciu. Takýmto spôsobom skupina rozvíja štruktúru predstavenia podobne ako džezový orchester.

Jiří Lössl

jirkatanečný pedagóg, choreograf a publicista
Je absolventom pedagogiky na katedre tanca pražské HAMU; venuje se pedagogickej, metodickej, koncepčnej, publikačnej a výzkumnej práci v oblasti scénického tance a pohybu vôbec. Vyučoval na Konzervatóriu Jaroslava Ježka; v ateliéri textilnej tvorby Univerzity Hradec Králové viedol pohybový ateliér; je externím pedagógom na katedre výchovné dramatiky DAMU Praha a na katedre tanca pražské HAMU; autor projektov Estetický pohyb ako zdroj detskej radosti (výukový program pre pedagógov  rytmickej a pohybovej výchovy detí); Telo v pohybe (cyklus seminárov pre študentov katedry tanca pražské HAMU); Telo ako nástroj (semináre pre Centrum tvorivej dramatiky). Vytvoril viac jak desiatku choreografií, publikuje v odborných časopisoch o detskej tanečnej pedagogick. Je odborný pracovník NIPOS-ARTAMA pre scénický tanec.

www.nipos-artama.cz

Maja Hriešik

majarežisérka, divadelná teoretička
Narodila sa v Novom Sade v Srbsku. Od roku 1997 žila a pracovala na Slovensku. Absolvovala magisterské štúdium estetiky na Filozofickej fakulte UK a štúdium divadelnej režie na VŠMU v Bratislave, po ktorom získala aj PhD titul na VŠMU v oblasti divadelných dejín a teórie. Niekoľko rokov pracovala v Divadelnom ústave, v ktorom mala na starosti vzdelávacie a inovačné projekty zamerané na súčasné divadlo a podporu tvorby. Je bývalou šéfredaktorkou slovenského časopisu o tanci a pohybovom divadle SALTO a je členkou umeleckej rady Festivalu Divadelná Nitra. V praktickej a teoretickej práci sa sústredí najmä na témy fyzickej prítomnosti performera na javisku, dramaturgiu tela, otázky telesnosti ako aj problematiku súčasnej nezávislej divadelnej a tanečnej tvorby na Slovensku. Momentálne žije v Lisabone.

 

 

 

MUDR. Radana Syrovátková

radanaBC-DMT
Začínala ako psychiatrička v Psychiatrickej liečebni v  Bohniciach v Prahe, vždy sa však viac zameriavala na psychoterapiu. Po praxi a atestácii v liečebni pracovala  v Psychoterapeutickom stredisku Břehová, kde získala rozsiahlu prax v individuálnej i skupinovej terapii vrátane tanečno-pohybovej formy. Psychoanalytické zameranie strediska a zameranie na skupinovú analýzu ovplyvnilo jej pohľad na prácu s klientmi. Od roku 2008 má súkromnú psychoterapeutickú prax, v ktorej kombinuje psychoterapiu verbálnu, tanečno-pohybovú a poskytuje supervíziu. Vyučuje študentov tanečnú terapiu, pôsobí externe na UP Olomouc, VŠPSS a FTVS. Je spoluautorkou novej učebnice o tanečno-pohybovej terapii. Je zakladajúcou členkou a prvou predsedkyňou Českej asociácie tanečno-pohybovej terapie TANTER.

Zuzana Vasičáková Očenášová

zuzanatanečno-pohybová terapeutka
Zuzana absolvovala na Univerzite Komenského. Od roku 2003 sa venuje tanečno-pohybovej terapii. Absolvovala výcvik v tanečno-pohybovej terapii vrátane vzdelávania v Labanovej analýze pohybu. Pracovala s komunitou ľudí so sluchovým postihnutím, s obeťami domáceho násilia, s ľuďmi s duševnou chorobou, s ľuďmi bez domova, so študentmi tanca, s tanečníkmi, s verejnosťou. Je členkou Slovenskej asociácie tanečno-pohybovej terapie a členkou tímu LAB. Autorsky sa podieľala na predstavení Hladká hrana (2009), ktoré vzniklo pri príležitosti 130. výročia narodenia R. Labana. Ďalšia tvorba pre skupinu integrovaného tanca Lentaktak: Morské paničky (premiéra 2010), Pohyblivé pobrežie (premiéra 2011), Oranžová epizóda (premiéra 2012). Pohybové spolupráce: Divadlo Tiché Iskry, Divadlo bez domova. Je laureátkou súťaže Poviedka 2008 a 2009. Pôsobí aj ako mediátorka.