LabanFest 2009

prvý festival sa uskutočnil pri príležitosti 130. výročia narodenia Rudolfa Labana v Bratislave

Program:
Medzinárodná konferencia Laban opäť v Bratislave – Aplikácie výskumu pohybu
v tanci, divadle a tanečno-pohybovej terapii
27. – 29. novembra 2009.

Premiéra inscenácie tanečného divadla Hladká hrana
13.12.2009 v Mestskom divadle P. O. Hviezdoslava v Bratislave.

Medzinárodná konferencia nadviazala na konferenciu Laban pre 21. storočie, ktorú organizovalo v septembri 2006 v Bratislave občianske združenie Asociácia Bratislava v pohybe v spolupráci s Laban/Bartenieff Institute of Movement Studies LIMS® v New Yorku.

Ciele konferencie:
Hlavným cieľom konferencie bolo uviesť Labanove pohybové teórie a princípy do povedomia komunity ľudí profesionálne pracujúcich s pohybom v oblastiach performančných umení a tanečnej a pohybovej terapie. Prioritou konferencie bolo úzke prepojenie teoretických informácií a praktických skúseností.
Dlhodobým cieľom konferencie je aktívne motivovať rozvoj potenciálu slovenskej odbornej komunity prostredníctvom spolupráce s odborníkmi predovšetkým v Európe.
Prednášky, panelové diskusie a praktické workshopy boli určené umelcom (tanečníkom, tanečným pedagógom, choreografom, hercom, režisérom), divadelným teoretikom a kritikom, tanečným a pohybovým terapeutom, pedagógom, psychológom, sociológom a záujemcom z príbuzných odborov.

Program:

Prednášky:

Antja Kennedy: Rudolf Laban- katalyzátor pohybových ideí
Rudolf Laban (1879 – 1958) bol výtvarník, tanečník, choreograf a bádateľ pohybu. V tejto prednáške Antja Kennedy ponúkla portrét iniciátora oblasti pohybových štúdií, ktorá je dnes známa ako Laban/Bartenieffovej štúdium pohybu. Základné koncepty tejto teórie, tak ako sa dnes používajú, vysvetlila a prezentovala na pozadí historických faktov a Labanovho životopisu.

Marta Poláková: Laban a súčasný tanec?
Prednáška argumentovala zmysel využitia Labanovho odkazu v oblasti súčasného tanca, ktorý podobne ako Labanov tvorivý systém prípravy tanečníka nevytvára kodifikovaný pohybový slovník, ale opiera sa o prirodzené princípy pohybu. Laban nie je neživá teória, ktorá patrí minulosti, ako sa nám dlho na Slovensku zdalo. Je to dosiaľ neprekonaný odkaz, ktorý rezonuje s prístupmi k pohybu v súčasnom tanci a v kombinácii s nimi ponúka exaktný pohľad na telo v pohybe.

Kedzie Penfield: Labanovský tréning pre hercov – sprístupnenie “ja” cez pohyb
V herectve je základom remesla schopnosť herca obmieňať v kontexte charakteru a divadelnej situácie svoj pohybový štýl a „výraz“. Táto schopnosť musí byť starostlivo rozvíjaná, pretože ak sa herecká technika učí jednoducho kopírovaním, môže priniesť zlé návyky a herectvo sa môže stať nepravdivé. Ako často sme ako diváci videli hercov s výbornou technikou, ktorý však na javisku nedokázali udržať náš záujem, hoci robili všetko, čo ich v škole učili? Verím, že existuje konštruktívne napätie medzi dvomi totožnosťami na javisku – medzi totožnosťou postavy a totožnosťou herca. Pri štúdiu role sa herec vydáva na osobnú cestu, aby nám divákom ponúkol cestu charakteru. Veľkú časť tejto práce možno dosiahnuť cez pohyb – cez fyzický spôsob neverbálnej komunikácie herca s okolím. Ak herec pozná svoj vlastný neverbálny štýl a preferencie, dokáže skúmať spôsoby stelesnenia postavy cez pohyb možno oveľa efektívnejšie ako cez emócie a predstavy. Labanovu analýzu pohybu možno pri tom využiť ako rámec, ktorý ponúka mladému hercovi aj ďalšie výhody.

Stine Marcinkowski: Využitie Labanovej analýzy pohybu v umení choreografie
(Prednáška spojená s prezentáciou sólového predstavenia)
Prednáška s prezentáciou ponúkla reflexiu sóla ”Tracing the Womb” (Sondovanie v lone), pri ktorom choreografka v procese tvorby využívala Labanovu analýzu pohybu (LAP). Toto sólo vytvorila Stine ako súčasť certifikačného projektu pre Laban/Bartenieff & Somatic Studies v Kanade. Choreografka prezentovala spôsob, ako LAP napomáhala pri tvorbe a interpretácii choreografie.

Susan Boon Scarth: Pohybové voľby – tance a netance
Skúmanie využitia Labanovej analýzy pohybu u obetí sexuálneho zneužívania v detstve.
Labanova analýza pohybu (LAP) a pozorovanie pohybu sú kľúčovými nástrojmi v praxi používanými čoraz väčším počtom tanečno-pohybových terapeutov.  Labana viedol jeho výskum k pochopeniu, že pohyb vyjadruje jadro jedinca – vo vzťahu k sebe, k iným a k okoliu. Ako by sme mohli ignorovať takúto živú formu ľudského vyjadrenia? Ako terapeutka pracujúca s témou sexuálneho zneužívania v detstve a s posttraumatickým stresovým syndrómom sa zaujímam, ako súčasný výskum v neurovede a psychobiológií traumy (Nijenhuis, Van der Hart & Steele 2004, Rothschild 2000, Ogden 2006) podporuje teóriu a prax tanečno-pohybovej terapie.
Prednášku dopĺňalo premietanie filmu.

Workshopy:

Otvárací a záverečný „Pohybový zbor“ viedla Simone Hoever
Pohybový zbor je Labanov originálny koncept zosobňujúci jeho víziu, že tancovať môže každý. Súčasná verzia tohto konceptu je prispôsobená pocitu dnešného človeka  avšak na jej esencii sa nič nezmenilo. Zostáva naďalej skupinovou tvorivou skúsenosťou, ktorá rozvíja potenciál harmonickej interakcie medzi individuálnou slobodou a spolupatričnosťou v skupine.

Stine Marcinkowski: Tanec cez imagináciu a analýzu 1, 2
V tomto workshope účastníci skúmali svoju výrazovosť a stelesnenie (embodiment) cez využitie imaginácie a Labanovej analýzy pohybu. Pracovaťi na pohybovej fráze vytvorenej cez vlastnú imagináciu, pričom využívali kľúčové pohybové termíny kategórií nasadenie a priestor Labanovej analýzy pohybu. Dynamické kvality a osobný význam sa vynárali v procese tvorby krátkej improvizovanej skice. Zahŕňala aj prezentáciu a diskusiu o nej.

Eva Blažíčková: Kreatívny tanec detí
Ukážková hodina tvorivej práce s deťmi od 6 – 8 rokov určená pedagógom pracujúcim s deťmi
Táto hodina prezentovala ciele, ktoré pani Eva považuje za hlavné domény tvorivej tanečnej výchovy detí. Sú to: hľadanie vlastného miesta prostredníctvom svojej telesnosti, rozvoj inteligencie tela, návrat k pôvodnosti (originalite) a vytváranie spoločenstva. Hodina prezentovala na príkladoch  možnosti, ako tieto všeobecné ciele konkretizovať v spôsobe vedenia tvorivej tanečnej hodiny pre deti v tomto veku.

Kedzie Penfield: Pohybové “ja” v hereckej úlohe – sprístupnenie “ja” cez pohyb 1, 2
Východiskom pre tento praktický workshop bude Shakespearova „Zimná rozprávka“. Budeme sa zaoberať fyzikalitou prvého aktu a budeme skúmať jeho napätie, prostredie a štýl. Pred workshopom je potrebné, aby sa účastníci oboznámili s textom a vybrali si jednu z troch hlavných postáv (Hermionu, Leonta alebo Polixena), na ktorej by chceli pracovať v druhom obraze. Nebudeme používať text priamo, ale berúc do úvahy charakter, príbeh, pozadie a vzťahy, pokúsime sa vystavať telesnosť každého charakteru a budeme hľadať spôsob, ako ich možno rozvíjať cez pohyb a využitie Labanovej analýzy pohybu.
Workshopy tanečno-pohybovej terapie.

Susan Boon Scarth: Pohybové voľby – tance a netance
Workshop nadväzoval na prednášku a jeho cieľom bolo ilustrovať hodnotu Labanovej analýzy pohybu na poli práce s traumou z uhla pohľadu tanečno-pohybovej terapie a neurovedy. Na workshope účastníci pracovali vo dvojiciach, objavovali jeden druhého kľúčové pohybové podpisy, pozorovali a diskutovali možné pohybové voľby, ktoré sprostredkovali pozitívnu zmenu a lepšie prepojenie. Po zážitkovej časti nasledovala skupinová diskusia dvoch dvojíc a spätná väzba pre celú skupinu.

Janet Kaylo: Labanova bohyňa a démon: liečivá rovnováha moci 1, 2
Tento dvojdielny zážitkový workshop vychádzal z článku Janet Kaylo Vtelení anima a animus: jungiánske rody a Labanova pohybová analýza, ktorý vyšiel v  časopise “Telo, pohyb, tanec a psychoterapia, časopis pre teóriu, výskum a prax” 7/12 2009.
Ako funguje pohybová kvalita ako kultúrny výraz moci? Workshop hľadal odpoveď na túto otázku prostredníctvom skúmania pocitov a predstáv asociovaných s pohybom Labanom idealizovaných “Bohyne a Démona”, ako aj skúmaním pohybových kvalít, ktoré Labanov nasledovník Warren Lamb neskôr vymedzil vo veľmi reálnych mužoch a ženách v rôznych kultúrach.

Panelové diskusie na témy:

Čo pre mňa osobne znamená Labanov odkaz?
Príspevky: zúčastnení lektori

Zdroje štúdia pohybu v regióne Slovenska a Čiech – objavovanie/porozumenie cez pohyb a tanec
Príspevky: Anna Sedlačková (SK), Zuzana Vasičáková Očenášová (SK), Eva Blažíčková (ČR), Jiří Lőssl (ČR)
Foto: Mayo Hurajt a archív LAB

Partneri konferencie:

Slovenská asociácia tanečnej a pohybovej terapie
Vysoká škola múzických umení
Asociácia Bratislava v pohybe
Štúdio 12

Finančne podporili:

Divadelný ústav
Ministerstvo kultúry SR