Publikácia Kreatívny tanec

Predstavujeme vám našu novú publikáciu:

Marta Poláková, Markéta Pucová:
Kreatívny tanec pre deti a mládež s DVD

kreatanec-obalkaTáto kniha je prvou publikáciou v slovenčine, ktorá prináša tanečným pedagógom prehľadnú metodiku výučby kreatívneho tanca. Nájdete v nej teoretické poznatky i praktické tipy na výučbu predmetu Kreatívny tanec na ZUŠ, ale aj na celkový tvorivý prístup k výučbe umeleckej tanečnej výchovy detí a mládeže. Prílohou knihy je DVD Tanečné etudy s video ukážkami kreatívnych úloh.

Knihu si môžte objednať v týchto kníhkupectvách:

Pre Slovensko: www.artforum.sk – www.martinus.skwww.pantarhei.sk

Pre Česko: www.martinus.cz

Vydalo občianske združenie Byť v pohybe / B in Motion
© 2016, Bratislava
Projekt podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.

Kreatívny tanec pre deti a mládež
Príručka pre pedagógov umeleckej tanečnej výchovy s DVD
Počet strán 222 + DVD

Vydavateľ © o. z. Byť v pohybe / B in Motion
Bratislava 2016
Autorky textu © Marta Poláková, Markéta Pucová
Autorka perokresieb © Markéta Pucová
Autorky DVD © Anna Hurajtová, Renáta Gálová
Autori fotografií © Ivana Tomková, David Trčka
Grafický dizajn a layout © Zuzana Chmelová
Tlač: Polygrafické centrum, s.r.o.

Marta Poláková, Markéta Pucová: Kreatívny tanec pre deti a mládež. Bratislava, o.z. Byť v pohybe / B in Motion, 2016. 222 s. ISBN 978–80–971177–1–9

“Publikácia Kreatívny tanec pre deti a mládež je príručkou pre pedagógov umeleckej tanečnej výchovy. Jej prílohou je metodické DVD Tanečné etudy s video ukážkami kreatívnych úloh od autoriek Anny Hurajtovej a Renáty Gálovej. Ide nesporne o prvú publikáciu, spracovávajúcu problematiku kreatívneho tanca v prostredí základných umeleckých škôl s podrobnými teoretickými poznatkami a praktickými metodickými radami. Autorky rozdelili publikáciu na tri časti: Význam kreatívneho tanca v umeleckom tanečnom vzdelávaní, Štyri elementy tanca: telo, priestor, čas a sila (dynamika) a Ďalšie súvislosti tvorivého prístupu k tancu. Toto rozdelenie je logické a čitateľovi vnáša poriadok do problematiky. Čitateľnosť a prehľadnosť publikácie znásobuje aj jej úvodná časť, v ktorej autorky ponúkajú okrem iného aj Slovník pojmov a návod Ako pracovať s touto knihou. V prvej časti publikácie autorky ponúkajú teoretické a metodické východiská ako úvod do problematiky kreatívneho učenia v tanečnej praxi, čím umožňujú čitateľovi lepšie porozumenie praktických príkladov, uvedených v jej ďalších častiach. Druhá časť publikácie následne ponúka praktické príklady tanečných  kreatívnych úloh a etúd, tematicky rozdelených do štyroch častí so zameraním na telo, priestor, čas a silu (dynamiku). Uvedené štyri časti vychádzajú zo základných elementov pohybu podľa významného tanečného teoretika Rudolfa Labana. Labanove koncepcie sú východiskom a didaktickým základom celej publikácie. V tretej časti sa autorky venujú témam, ktoré sú s kreatívnym tancom úzko spojené a ktoré môžu tanečným pedagógom napomôcť k rozmanitosti  prístupov a rozvoju ich vlastnej tvorivosti. V rámci tretej časti publikácie autorky ponúkajú deväť pracovných listov. Ich cieľom je rozvíjať vlastnú skúsenosť tanečného pedagóga cez citlivé zmyslové vnímanie, v ktorého centre stojí vnímanie tela a jeho pohybu. Publikácia Marty Polákovej a Markéty Pucovej ponúka množstvo cenného metodického materiálu, ktoré môže poslúžiť čitateľovi (tanečnému pedagógovi) k rozvoju vlastnej kreativity a tým aj k záujmu o nové prístupy vo výučbe. Kreatívny tanec je povinným vyučovacím predmetom v tanečných odboroch základných umeleckých škôl, pričom štátny vzdelávací program umožňuje, nahradiť ho za predmet základy džezového tanca a to predovšetkým v tých ZUŠ, ktoré nedisponujú kvalifikovaným pedagógom pre vyučovanie kreatívneho tanca. Publikácia Kreatívny tanec pre deti a mládež ponúka pedagógom priamy návod vyučovania v podmienkach ZUŠ s podrobným opisom etúd a hier. Je  teda nádej, že sa kreatívny tanec bude aj vďaka tejto publikácii vyučovať na ZUŠ čoraz viac a to aj považujem za najväčší odborný prínos tohto materiálu.”

Mgr. art. Eva Ohraďanová, ArtD.
riaditeľka Súkromnej ZUŠ Liptovský Hrádok a Súkromného tanečného konzervatória Liptovský Hrádok

 

 

V tejto knihe sa dozviete:
Ako rozvíjať kreativitu a spontánnosť v tanečnom prejave detí a mládeže vo veku 5 – 18 rokov.
Ako žiakov naučiť tvorivo využívať pohybové a výrazové možnosti svojho tela.
Ako viesť žiakov k slobodnému vyjadreniu, sebapoznávaniu, zodpovednosti a spolupráci s ostatnými v skupine.
Ako pomôcť žiakom osvojiť si niekteré technické zručnosti tvorivým spôsobom, bez nutnosti opakovať kroky a pohyby po učiteľovi.
Ako využiť schopnosť detí a mládeže tvorivo spolupracovať pri tvorbe choreografie.
Ako sa cez rozvíjanie vlastnej kreativity stať flexibilnejším, otvorenejším a tvorivejším tanečným pedagógom.

12345  67    8

 fpu_logo2_cierneProjekt podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.