Kreatívny tanec pre učiteľov ZUŠ

Umelecké tanečné vzdelávanie je zodpovedná práca, ktorá si vyžaduje odborne vzdelaných a citlivých pedagógov. Taneční pedagógovia majú totiž svojím spôsobom vyššiu mieru zodpovednosti voči svojim žiakom ako pedagógovia iných umeleckých odborov, pretože pracujú s nástrojom – s telom – ktorý je sídlom celoživotného prežívania a nedá sa po tanečnej hodine odložiť ako iný umelecký nástroj. Telo človeka je sídlom pamäti jeho životného príbehu.

 

Akreditovaný program kontinuálneho vzdelávania

Kreatívny tanec pre učiteľov základných umeleckých škôl

Kreatívny tanec je jednou z efektívnych metód tvorivého vyučovania a je aj jedným z predmetov osnov tanečného odboru ZUŠ. Avšak nielen pri výučbe kreatívneho tanca, ale pri práci s deťmi všeobecne potrebuje tanečný pedagóg využívať veľa tvorivosti. Cieľom tohto programu je oboznámiť tanečných pedagógov s tvorivými nástrojmi a postupmi a ponúknuť nové podnety a motivácie na  rozvíjanie kreativity detí.

 

Informácie o programe:

Vzdelávací program Kreatívny tanec pre učiteľov ZUŠ prebiehal v rokoch 2011 – 2016 a reagoval na potreby rozvíjať kreatívny typ výučby tak, ako ho prezentuje Štátny vzdelávací program vypracovaný pre základné umelecké školstvo Slovenskej republiky. Program ponúkal tanečným pedagógom v praxi aktuálne praktické a teoretické poznatky pre výučbu v predmete Kreatívny tanec, ktorý je súčasťou osnov prvého stupňa ZUŠ.

kreatanecVyučujúci:
Garantom programu bola doc. Marta Poláková, ArtD., docentka na Katedre tanečnej tvorby HTF VŠMU a odborníčka na tvorivé vyučovanie. Vyučovať budú Marta Poláková a Markéta Pucová. 

Cena:
Celková suma za odbornú výučbu celého cyklu v rozsahu 80 hodín a tlačený študijný materiál je 275,- €.

Ako prebieha program?

Program prebiehal vo forme cyklu piatich víkendových seminárov. Cyklus bol koncipovaný ako celok (len vo výnimočných prípadoch je možné absolvovať vybraný víkendový workshop samostatne). Pre získanie osvedčenia v odbornom doškolení bolo potrebné absolvovať celý cyklus vrátane záverečnej skúšky. Účastník tým získa 19 kreditov, ktoré mu zamestnávateľ zarátal do odborného kontinuálneho vzdelávania pedagogických pracovníkov. Program mal akreditáciu číslo 525/2011 – KV.

Videoukážka:

 

Prečo kreatívny tanec?

Kreatívny tanec je jednou z efektívnych metód tvorivého vyučovania, ktoré patrí k hlavným témam problematiky kontinuálnej inovácie vyučovacích metód tanečného vzdelávania na Slovensku. V predmete Kreatívny tanec, ktorý je súčasťou osnov tanečného odboru ZUŠ, sa deti cez tvorbu vlastného pohybu učia porozumieť a osvojiť si elementy tanca. Cez kreatívny tanec deti rozvíjajú schopnosť vyjadriť tancom vlastnú individualitu – vlastné nápady a vnútorné prežívanie a učia sa komunikovať s ostatnými deťmi. Ide o umelecké vyjadrenie, ktoré formuje estetické cítenie dieťaťa a súčasne zdravým spôsobom rozvíja telesný a pohybový potenciál dieťaťa.

Prečo kontinuálne vzdelávanie tanečných pedagógov?

Nielen v pri výučbe kreatívneho tanca, ale pri práci s deťmi všeobecne potrebuje tanečný pedagóg využívať veľa tvorivosti. Preto je potrebné, aby sa oboznámil s tvorivými nástrojmi a postupmi a získaval tak nové podnety a motivácie na rozvíjanie kreativity detí. Špecifickým cieľom programu je preto stimulácia tvorivosti učiteľov a rozvinutie odbornej diskusie o problematike tvorivého vyučovania ako aj o potrebe a možnostiach jeho využitia v systéme základného tanečného školstva na Slovensku.